Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ

Ďalšie nástroje

 

Európska únia má 40 pohraničných regiónov na vnútorných pozemných hraniciach, ktoré pokrývajú 40 % územia Únie a žije v nich takmer 30 % obyvateľov EÚ. Pohraničné regióny však vo všeobecnosti majú menšiu hospodársku výkonnosť ako ostatné regióny v danom členskom štáte. Prístup k verejným službám, ako sú nemocnice a univerzity, je v pohraničných regiónoch vo všeobecnosti horší. Jednotlivci, podniky a verejné orgány v pohraničných regiónoch čelia osobitným ťažkostiam pri pohybe medzi rôznymi administratívnymi a právnymi systémami. Sú potrebné opatrenia presahujúce európske finančné prostriedky, keďže tieto pretrvávajúce ťažkosti nemožno riešiť len samotným poskytovaním finančných prostriedkov a investíciami. S cieľom riešiť tieto ťažkosti a navrhnúť súbor nových konkrétnych opatrení Komisia 20. septembra 2017 prijala oznámenie o posilnení rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ.

V oznámení sa poukazuje na spôsoby, ktorými môže EÚ a jej členské štáty znížiť zložitosť, trvanie a náklady cezhraničnej interakciepodporovať združovanie služieb pozdĺž vnútorných hraníc. Zisťuje sa v ňom, čo je potrebné zlepšiť s cieľom zabezpečiť, aby občania na hraniciach mohli plne využívať príležitosti, ktoré sa im ponúkajú na obidvoch stranách hranice. Jeho cieľom je tiež prispieť k postupu úvah, ktorý sa začal bielou knihou o budúcnosti Európy, a to navrhnutím opatrení a vydaním odporúčaní, ktoré regiónom na vnútorných hraniciach uľahčia spoluprácu, prispejú k odstraňovaniu prekážok a pomôžu občanom a podnikom na hraniciach využívať plný potenciál týchto regiónov.

V oznámení sa navrhuje súbor opatrení na zlepšenie situácie v oblasti konkurencieschopnosti a súdržnosti v pohraničných regiónoch, najmä riešením niektorých právnych a administratívnych prekážok, ktoré v súčasnosti brzdia užšiu spoluprácu a interakciu. Vykonávanie týchto opatrení bude uľahčené vytvorením „hraničného kontaktného miesta“ v rámci Komisie zloženého z odborníkov Komisie na cezhraničné otázky, ktorí budú poskytovať poradenstvo vnútroštátnym a regionálnym orgánom s cieľom riešiť právne a administratívne cezhraničné prekážky.

Pozitívne účinky odstraňovania cezhraničných prekážok prispejú k sociálno-hospodárskemu rozvoju aj integrácii pohraničných regiónov. Komisia zohráva dôležitú úlohu v tomto postupe tak, že navrhuje právne predpisy alebo mechanizmy financovania alebo tak, že podporuje členské štáty a regióny, aby lepšie pochopili výzvy a rozvíjali účinné opatrenia, najmä podporovaním výmeny informácií a prezentovaním úspešných postupov v ich pohraničných regiónoch.

Oznámenie dopĺňa pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa predstavujú kľúčové koncepcie a postup vypracovania, ktorý sa začal v roku 2015 iniciatívou cezhraničného preskúmania. Okrem toho sa v ňom poskytujú dodatočné informácie o právnych a administratívnych ťažkostiach, ktorým čelia pohraničné regióny EÚ, a ich spoločenskom vplyve a zdôrazňujú sa v ňom opatrenia navrhnuté Komisiou v oznámení spolu s ďalšími analýzami a konkrétnymi príkladmi.

Prezentačné podujatie pri príležitosti prijatia oznámenia sa uskutoční 20. – 21. septembra v Bruseli. Okrem toho sa od októbra 2017 do februára 2018 usporiadajú tri podobné podujatia mimo Bruselu, a to v Meride (Španielsko), Kodani (Dánsko) a Bratislave (Slovensko).

 

More information :

Cross-border review

Publications