Oznámenie o stratégii Európskej únie pre alpský región

Ďalšie nástroje

 

Alpský región je jednou z najbohatších oblastí sveta a z hospodárskeho hľadiska ide o jednu z najdynamickejších, najinovatívnejších a najkonkurencieschopnejších oblastí v Európe, ktorá sa vyznačuje jedinečnými zemepisnými a prírodnými charakteristikami. Zároveň však stojí pred veľkými výzvami, ktoré si vyžadujú spoločnú reakciu:

  • globalizácia ekonomiky, ktorá si vyžaduje, aby sa územie vymedzilo ako konkurencieschopné a inovatívne,
  • demografické trendy charakterizované najmä kombinovaným vplyvom starnutia obyvateľstva, nízkej hustoty obyvateľstva v horských oblastiach a nových migračných modelov,
  • veľká zraniteľnosť voči zmene klímy a jej predpokladanému vplyvu na životné prostredie, biodiverzitu a životné podmienky obyvateľov,
  • výzvy v oblasti energetiky pri riadení a uspokojovaní dopytu udržateľným, bezpečným a cenovo dostupným spôsobom,
  • osobitná zemepisná poloha regiónu v Európe, ktorá z neho robí tranzitný región,
  • vysoká miera sezónnosti, najmä v niektorých oblastiach cestovného ruchu.

Pretrvávajú aj značné rozdiely medzi rôznymi oblasťami v tomto regióne (napríklad medzi horskými oblasťami a predhorím Álp).

Európska rada na zasadnutí v dňoch 19. a 20. decembra 2013 vyzvala Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi vypracovala do júna 2015 stratégiu EÚ pre alpský región (EUSALP), ktorá bude stavať na pevnom základe spolupráce v tomto regióne. Táto stratégia sa bude týkať približne 80 miliónov ľudí žijúcich v 48 regiónoch (mapa v prílohe) v siedmich krajinách, z ktorých je päť členskými štátmi EÚ (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko) a dve sú tretími krajinami (Lichtenštajnsko a Švajčiarsko). Navrhovaná zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje makroregionálna stratégia, je obzvlášť dobre uspôsobená pre udržateľný rozvoj alpského regiónu, podporu rastu v celej Európe i vzájomnej solidarity medzi horskými územiami a predhorím Álp.

Stratégia sa bude týkať týchto tematických oblastí politiky: 1. hospodársky rast a inovácie, 2. mobilita a konektivita a 3. životné prostredie a energetika.

Stratégia sa bude opierať o aktívnu úlohu alpských regiónov za podpory členských štátov a skúsenosti z celého radu štruktúr spolupráce, ktoré už v tejto oblasti fungujú, a bude stavať na práci, ktorá sa vykonala už pred tým, než Komisia začala pracovať na návrhu tejto stratégie

More information :

EU Strategy for the Alpine Region

Publications