OZNÁMENIE o stratégii Európskej únie pre región Jadranského a Iónskeho mora

Ďalšie nástroje

 

V tomto oznámení sa rozoberajú potreby a potenciál inteligentného a udržateľného a inkluzívneho rastu v regióne Jadranského a Iónskeho mora. Stanovuje sa rámec pre ucelenú makroregionálnu stratégiu a akčný plán na riešenie týchto výziev a príležitostí na základe spolupráce medzi zúčastnenými krajinami.

Tento región je funkčnou oblasťou vymedzenou primárne panvou Jadranského a Iónskeho mora. Pokrýva tiež významnú časť zemského povrchu a morské, pobrežné a pozemné oblasti regiónu v ňom vystupujú ako vzájomne prepojené systémy. Zvýšený pohyb tovaru, služieb a ľudí v dôsledku pristúpenia Chorvátska k EÚ a perspektíva vstupu ostatných krajín v regióne do EÚ prispievajú k významnému postaveniu zázemia prístavov. V rámci pozornosti zameranej na prepojenie pevniny a mora sa poukazuje na vplyvy neudržateľných činností na pevnine na pobrežné oblasti a morské ekosystémy.

Región, ktorý je domovom pre viac než 70 miliónov ľudí, zohráva kľúčovú úlohu v posilňovaní geografickej kontinuity v Európe. Stratégia nadväzuje na jadransko-iónsku iniciatívu, ktorá zahŕňa osem krajín. Mapa je priložená. Zostáva však otvorená aj pre iných partnerov z tejto oblasti.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications