Príspevok regionálnej politiky k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020

Ďalšie nástroje

 

V tomto oznámení sa stanovuje úloha regionálnej politiky pri vykonávaní stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného rastu a najmä hlavnej iniciatívy „Inovácia v Únii“. Ako sa zdôraznilo počas zasadnutia Európskej rady, regionálna politika môže uvoľniť potenciál rastu EÚ podporou inovácie vo všetkých regiónoch a zároveň zabezpečiť komplementaritu medzi podporou inovácie, výskumu a vývoja, podnikania a informačných a komunikačných
technológií (IKT) na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Regionálna politika je kľúčovým prostriedkom, ktorým sa priority Inovácie v Únii premietajú do praktických opatrení na mieste.


Využíva na to vytváranie priaznivých podmienok pre inováciu, vzdelávanie a výskum, a tým podporuje investície do výskumu a vývoja, ako aj do vysoko znalostných odvetví, a vyvíja sa smerom k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou. Môže tak pomôcť členským štátom a regiónom zdolávať dôležité výzvy týkajúce sa zvyšovania inovačnej kapacity a podpory výskumu a vývoja v podnikaní, ako aj posilňovania väzieb s univerzitami a výskumnými
centrami.

More information :

Research and Innovation

Publications