Oznámenie Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblast

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/12/2010

Podunajská oblasť sa značne zmenila. Medzi posledné zmeny patria dve vlny rozšírenia EÚ – v rokoch 2004 a 2007. Väčšina najmedzinárodnejšieho povodia tvorí teraz územie Európskej únie (EÚ). Vznikli nové príležitosti na riešenie výziev a využitie potenciálu tejto oblasti, predovšetkým na posilnenie jej úsilia o prekonanie hospodárskej krízy trvalo udržateľným spôsobom. Je možné zlepšiť sociálno-ekonomický rozvoj, konkurencieschopnosť, riadenie
v oblasti ochrany životného prostredia a rast s efektívnym využívaním zdrojov, zvýšiť bezpečnosť a zmodernizovať dopravné koridory. Dunaj môže otvoriť EÚ jej blízkym susedom, oblasti Čierneho mora, južnému Kaukazu a Strednej Ázii. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť môže prispieť k plneniu cieľov EÚ a podporiť jej hlavné politické iniciatívy, najmä stratégiu Európa 2020.

Podunajská oblasť je funkčná oblasť vymedzená povodím rieky Dunaj. Orgány spolupráce ako Dunajská komisia a Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja sa zaoberajú riešením špecifických otázok. Táto stratégia daný prístup rozširuje v záujme integrovaného riešenia priorít. Zo zemepisného hľadiska sa týka hlavne, avšak nie výlučne: Nemecka (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúska, Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Rumunska a Bulharska v rámci EÚ a Chorvátska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Moldavskej republiky a Ukrajiny (regióny pozdĺž Dunaja) mimo EÚ. Zostáva však otvorená aj pre iných partnerov z tejto oblasti. Dunaj sa vlieva do Čierneho mora, a preto by táto stratégia mala byť v súlade s výhľadmi pre oblasť Čierneho mora. Vzhľadom na to, že v tejto oblasti žije viac ako 100 miliónov ľudí a že tvorí pätinu povrchu EÚ, má pre Európu rozhodujúci význam.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications