Politiky Európskej Únie: Regionálna politika - Zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych regiónov a miest, podpora rastu a vytváranie pracovných miest

Ďalšie nástroje

 

Na regionálnu politiku EÚ je vyčlenená najväčšia časť rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 (351,8 miliardy € z celkovej sumy 1 082 miliárd €), a preto je hlavnou investičnou politikou EÚ.

Tieto zdroje sa používajú na financovanie strategických dopravných a komunikačných infraštruktúr, na podporu prechodu na ekologickejšie hospodárstvo, na podporu malých a stredných podnikov (MSP) pri zvyšovaní ich inovatívnosti a konkurencieschopnosti, na vytváranie nových a stálych pracovných príležitostí, na posilňovanie a modernizáciu vzdelávacích systémov a na budovanie inkluzívnejšej spoločnosti.

Regionálna politika pritom slúži ako urýchľovač ďalšieho verejného a súkromného financovania, a to nielen preto, že núti členské štáty EÚ, aby spolufinancovali projekty zo svojich vnútroštátnych rozpočtov, ale aj preto, že zároveň vytvára dôveru investorov. Keď vezmeme do úvahy tento národný príspevok a pákový efekt finančných nástrojov, celkový vplyv investícií EÚ na roky 2014 – 2020 pravdepodobne prekročí sumu 500 miliárd €.

Publications