Národné/regionálne inovacné stratégie pre inteligentnú špecializáciu (RIS3)

Ďalšie nástroje

 

Stratégia Európa 2020 je stratégiou rastu EÚ v nasledujúcom desaťročí. V neustále sa meniacom svete chceme, aby sa hospodárstvo EÚ stalo inteligentným, udržateľným a inkluzívnym. Tieto tri vzájomne sa podporujúce priority by mali pomôcť EÚ a členským štátom dosiahnuť vysokú zamestnanosť produktivitu a sociálnu súdržnosť.

Únia konkrétne stanovila päť ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, inovácie, vzdelávania, sociálneho začleňovania a klímy/energie, ktoré chce do roku 2020 splniť. Každý členský štát si stanovil vlastné národné ciele v každej z týchto oblastí. Konkrétne opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni stratégiu posilňujú.

Európske národné a regionálne orgány navrhnú stratégie inteligentnej špecializácie v procese objavovania činností podnikania na efektívnejšie využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov a zvýšenie synergií medzi rozličnými európskymi, národnými a regionálnymi politikami, ako aj verejnými a súkromnými investíciami.

More information :

Výskum a inovácia

Publications