Financné Nástroje Politiky Súdržnosti V Rokoch 2014-2020

Ďalšie nástroje

 

Finančné nástroje predstavujú spôsob účinného vynakladania a využívania zdrojov politiky súdržnosti pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Finančné nástroje podpory investícií prostredníctvom pôžičiek, záruk, kapitálu a iných zabezpečovacích mechanizmov, ktoré sa môžu skombinovať s technickou podporou, úrokovými dotáciami alebo dotáciami na záručné poplatky v rámci rovnakej operácie, sú určené na potenciálne hospodársky životaschopné projekty.

Finančné nástroje – okrem zrejmých výhod z dlhodobého recyklovania fondov – pomáhajú mobilizovať dodatočné verejné alebo súkromné investície s cieľom zamerať sa na zlyhania trhu v súlade s prioritami stratégie Európa 2020 a politiky súdržnosti. Ich štruktúry plnenia sú spojené s dodatočnou odbornosťou a know-how, čo pomáha zvýšiť účinnosť a efektívnosť prideľovania verejných zdrojov. Tieto nástroje navyše poskytujú množstvo stimulov na lepšiu výkonnosť vrátane lepšej finančnej disciplíny na úrovni podporovaných projektov.

Finančné nástroje sa využívajú na plnenie investícií štrukturálnych fondov od programového obdobia 1994-1999. Počas programového obdobia 2007-2013 sa zvýšila ich relatívna dôležitosť. Aktuálne predstavujú približne 5 % z celkových zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu a čoraz väčší nedostatok verejných zdrojov majú finančné nástroje zohrávať ešte výraznejšiu úlohu v politike súdržnosti v programovom období 2014-2020.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications