Zabezpecenie viditelnosti politiky súdržnosti: Informacné a komunikacné pravidlá 2014-2020

Ďalšie nástroje

 

Politika súdržnosti je najdôležitejším investičným nástrojom Európskej únie (na roky 2014-2020 bolo navrhnutých 351,8 miliárd EUR) na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020. Poskytovanie informácií a oboznamovanie s cieľmi, možnosťami financovania a výsledkami programov a projektov politiky súdržnosti je preto kľúčovou úlohou riadiacich orgánov a príjemcov v členských štátoch pri riešení nasledujúcich otázok:

  • Aké sú investičné príležitosti?
  • Aký je postoj príjemcu k otázkam publicity?
  • Kto je príjemcom finančných prostriedkov a aký je cieľ financovania?

Podstatnou súčasťou riadenia programu je informovanie potenciálnych príjemcov o možnostiach financovania. Je potrebné informovať čo najväčší okruh možných príjemcov s cieľom zaručiť, že financie z politiky súdržnosti budú investované do najvýznamnejších a najviac inovačných projektov, čo sa dosiahne nielen upozorňovaním na investičné príležitosti, ale aj prezentovaním dosiahnutých výsledkov. Riadiace orgány spoločne s príjemcami finančných prostriedkov z projektov musia o výsledkoch investícií informovať občanov príslušného regiónu, médiá a politikov na všetkých úrovniach. Daňoví poplatníci v Európskej únii majú právo vedieť, ako sa míňajú ich peniaze.

Užitočným vedľajším účinkom zdôrazňovania pozitívneho vplyvu mnohých projektov realizovaných v 274 regiónoch Únie môže byť aj to, že politika súdržnosti EÚ prispeje k posilneniu podpory celej Európskej únie zo strany verejnosti.

More information :

Communicating EU Regional Policy

Publications