Zameranie investícií na kľúčové priority rastu: Podpora posunu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu

Ďalšie nástroje

 

Prečo investovať do prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu?

Plnenie klimatických a energetických cieľov EÚ znižuje našu energetickú závislosť.

  • Do roku 2020:
    • oznížiť emisie skleníkových plynov o 20 %;
    • zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %; a
    • vyrobiť minimálne 20 % spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Do roku 2050:
    • Znížiť emisie uhlíka o 85 – 90 %.

Dosiahnutie týchto cieľov otvorí nové príležitosti pre hospodársky rozvoj prostredníctvom rozšírenia podnikateľských a výskumných aktivít v oblasti nízkouhlíkových technológií a vytvorenia nových ekologických pracovných miest.

Publications