Nariadenia pre štrukturálne fondy pre obdobie rokov 2007 - 2013

V článkoch 158-162 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev sa stanovuje, že Únia má podporovať celkový harmonický rozvoj a posilňovať hospodársku a sociálnu kohéziu, a to vyrovnávaním rozdielov v rozvoji jednotlivých regiónov. Pokiaľ ide o obdobie rokov 2007 - 2013, nástroje na dosiahnutie týchto cieľov majú právny základ v súbore piatich nariadení, ktoré v júli 2006 prijala Rada a Európsky parlament.

Nasledujúce nariadenia boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (Eur-Lex).  Odkaz na Eur-Lex poskytuje prístup k biibliografickému popisu, cez ktorý je k dispozícii plné znenie, opravy a prílohy (ak nejaké sú), ako aj ďalšie informácie, napr. o postupoch a vzťahoch medzi dokumentmi.

Všeobecné nariadenie

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 , ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

Vo všeobecnom nariadení sa definujú všeobecné princípy, pravidlá a normy na uplatňovanie troch nástrojov kohézie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu. Toto nariadenie je založené na zásade spoločného riadenia zo strany Únie, členských štátov a regiónov a uvádza sa v ňom obnovený proces zostavovania programov vychádzajúci zo strategických usmernení, ktoré Spoločenstvo vytvorilo pre kohéziu a nadväzujúce opatrenia týchto usmernení, ako aj všeobecné normy finančného riadenia, kontroly a hodnotenia. Zmenený systém poskytovania finančných prostriedkov bude znamenať jednoduchšie, vyváženejšie a decentralizovanejšie spravovanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Vykonávacie nariadenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja

Nariadenie Európskej komisie na základe využívania štrukturálnych a kohéznych fondov 2007-2013 predstavuje jedinečnú sústavu detailných pravidiel ohľadne administrácie kohéznych finančných nástrojov.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EFRR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

V nariadení o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) je definovaná úloha tohto fondu a oblasti intervencie, ako je napríklad podpora verejných a súkromných investícií, ktoré pomáhajú vyrovnať regionálne rozdiely v Únii. Prostredníctvom EFRR sa podporia programy zamerané na regionálny rozvoj, hospodárske zmeny, zvýšenie konkurencieschopnosti a územnú spoluprácu v celej EÚ. Priority financovania zahŕňajú výskum, inováciu, ochranu životného prostredia a predchádzanie rizikám, pričom významnú úlohu majú investície do infraštruktúry, a to najmä v najmenej rozvinutých oblastiach.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o ESF

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

Európsky sociálny fond (ESF) sa bude využívať v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti a zameria sa na štyri kľúčové oblasti: zvýšenie adaptability pracovníkov a podnikov, zlepšenie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce, posilnenie sociálneho začlenenia potláčaním diskriminácie, uľahčenie prístupu na trh práce zdravotne postihnutým ľuďom a podporou partnerstva pre reformu v oblasti zamestnanosti a začlenenia.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EZÚS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z  5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

Na základe piateho nariadenia sa zavádza Európske zoskupenie územnej spolupráce.Účelom tohto nového právneho nástroja je uľahčiť cezhraničnú, medzinárodnú a (alebo) medziregionálnu spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi úradmi. Medziregionálna spolupráca bude investíciou právnickej osoby s cieľom uplatňovať programy územnej spolupráce založené na dohode uzavretej medzi zúčastnenými vnútroštátnymi, regionálnymi, miestnymi a inými verejnými úradmi.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o Kohéznom fonde

Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, z 11. júla 2006 , ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94

Z Kohézneho fondu možno poskytnúť príspevkyna intervencie v oblasti životného prostredia a transeurópskych dopravných sietí. Je určený pre členské štáty, v ktorých hrubý národný dôchodok nedosahuje ani 90  % priemeru v Spoločenstve, čo znamená, že ide o nové členské štáty, Grécko a Portugalsko. Španielsko bude oprávnené čerpať z Kohézneho fondu iba prechodne. V ďalšom období tento fond spolu s EFRR prispeje k viacročným investičným programom, ktoré sa riadia decentralizovane, a nebude podliehať schvaľovaniu individuálnych projektov v Komisii.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o IPA

Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006 , ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex