Nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy pre obdobie rokov 2014 - 2020

V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, a že osobitná pozornosť sa má venovať najmä vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami.

Európske Štrukturálne a Investičné Fondy 2014 – 2020: oficiálne texty a komentáre sk pdf

 

Nasledujúce nariadenia boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (Eur-Lex).  Odkaz na Eur-Lex poskytuje prístup k biibliografickému popisu, cez ktorý je k dispozícii plné znenie, opravy a prílohy (ak nejaké sú), ako aj ďalšie informácie, napr. o postupoch a vzťahoch medzi dokumentmi.

Regio WikiOkrem možnosti stiahnuť si úplné znenie právneho predpisu z webového sídla InfoRegio máte teraz aj možnosť prístupu k interaktívnej databáze právnych textov a usmerňujúcich dokumentov s názvom Verejná databáza regulačných rámcov. Ponúka možnosť dynamického vyhľadávania v primárnych a sekundárnych právnych predpisoch, ako aj v usmerňujúcich pokynoch. Upozorňujeme, že táto nová funkcia je k dispozícii len pre texty v anglickom jazyku.

Ak chcete získať prístup k tejto aplikácií, budete sa najprv musieť zaregistrovať. Ide o priamočiary postup ktorý je veľmi jednoduchý a rýchly.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Najaktuálnejšiu konsolidovanú verziu si môžete pozrieť po kliknutí na uvedený odkaz, konkrétne na záložke „Informácie o dokumente“ pod nadpisom „Všetky konsolidované verzie“. Upozorňujeme, že konsolidované verzie sú dokumentačné nástroje na informačné účely a nemajú právny účinok.

Pozri tiež dodatočné vyhlásenia uverejnené v Úradnom vestníku

Nariadenie o EFRR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Pozri tiež dodatočné vyhlásenia uverejnené v Úradnom vestníku

Nariadenie o ESF

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EUS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EZÚS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o Kohéznom fonde

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EPFRV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o ENRF

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex