JEREMIE: Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky

Ďalšie nástroje

 

JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) je iniciatíva Európskej komisie vypracovaná spoločne s Európskym investičným fondom. Podporuje využitie nástrojov finančného inžinierstva na zdokonalenie prístupu MSP k finančným prostriedkom pomocou intervencií štrukturálnych fondov.

Krajiny EÚ môžu využiť časť pridelených zdrojov z európskych štrukturálnych fondov na investície do revolvingových nástrojov, napríklad do rizikového kapitálu, pôžičiek alebo záručných fondov.

Tieto fondy môžu podporovať:

 • vytvorenie nových alebo rozšírenie existujúcich podnikov,
 • prístup podnikov (najmä MSP) k investičnému kapitálu na modernizáciu a diverzifikáciu ich činností, vývoj nových produktov, zabezpečenie a rozšírenie prístupu na trh,
 • výskum a vývoj so zameraním na potreby podnikov, prenos technológií, inovácie a podnikanie,
 • technologickú modernizáciu výrobných štruktúr s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva,
 • produktívne investície, ktoré vytvárajú a chránia udržateľné pracovné miesta.

Príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) sa prevádzajú do pôžičkových, záručných fondov alebo fondov rizikového kapitálu za účelom investície do podnikov. Tieto investície môžu mať formu vlastného majetku, pôžičiek a/alebo záruk.

Výnosy z investícií sa investujú do podnikov. Týmto spôsobom možno vklady zo zdrojov použiť opakovane, pričom sa recyklujú verejné zdroje, zhodnocuje sa kapitál a zvyšuje sa trvalá udržateľnosť a vplyv verejných zdrojov poskytnutých MSP.

Riadiace orgány môžu prípadne rozhodnúť o prevedení zdrojov z tohto programu pomocou holdingových fondov (HF) vytvorených na investovanie do viacerých investičných fondov. Tento postup nie je povinný, ale umožňuje riadiacim orgánom delegovať určité úlohy potrebné na uplatňovanie nástroja JEREMIE na profesionálnych odborníkov.

 • Udržateľnosť - nástroje finančného inžinierstva sú založené na poskytovaní návratnej pomoci zo štrukturálnych fondov na investície, ktoré majú vytvoriť výnosy, a tým zabezpečiť splatnosť investorom. Týmto spôsobom sa vytvára udržateľnejšia alternatíva pomoci obvykle poskytovanej prostredníctvom dotácií.
 • Finančné prostriedky - kombinácia štrukturálnych fondov s doplňujúcimi zdrojmi investícií posilní zdroje a zabezpečí podporu väčšiemu počtu podnikov.
 • Flexibilita - JEREMIE ponúka flexibilitu z hľadiska štruktúry i využitia zdrojov formou vlastného majetku, dlhu alebo garantovanej investície, vďaka čomu ho možno prispôsobiť špecifickým potrebám konkrétnych krajín a regiónov.
 • Odbornosť - JEREMIE umožňuje riadiacim orgánom štrukturálnych fondov využívať odborné vedomosti v bankovom i súkromnom sektore a zvyšovať tak efektívnosť ich investícií v oblasti podnikania.
 • Partnerstvo - partnerstvo vytvorené medzi Komisiou, EIF a EIB v rámci nástroja JEREMIE môže slúžiť aj ako účinný katalyzátor pri spolupráci medzi krajinami, regiónmi, EIF, EIB, inými bankami a investormi na riešenie prístupu k finančným prostriedkom pre podniky, najmä MSP.

Sieťová platforma JEREMIE English vznikla v roku 2009 z iniciatívy Komisie (GR pre regionálnu politiku), ktorá ju vytvorila v spolupráci s EIF na účely implementácie nástroja JEREMIE.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Memorandum o porozumení medzi Európskou komisiou a Európskym investičným fondom: A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF) pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (realizované EIF)
 • Horizontálna štúdia - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English (júl 2009)
 • Legislative provisions pdf English a usmerňujúce pokyny (July 2007 pdf English - December 2008 pdf English - February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) týkajúce sa nástrojov finančného inžinierstva.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Súvisiace prepojenia

 • EIF-JEREMIE English
 • Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • GR pre podnikanie a priemysel: prístup k financovaniu English