JASPERS: Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch

Ďalšie nástroje

 

Čo je to JASPERS?

 • JASPERS je partnerstvo technickej pomoci medzi tromi partnermi (Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj)
 • poskytuje nezávislé poradenstvo krajinám prijímajúcim pomoc s cieľom prispieť k príprave vysokokvalitných veľkých projektov, ktoré sa majú spolufinancovať z dvoch štrukturálnych a investičných fondov EÚ (Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu)

Pomoc v rámci nástroja JASPERS môže zahŕňať:

 • podporu pri príprave projektu – od určenia projektu až po predloženie žiadosti o udelenie grantovej pomoci EÚ
 • nezávislé posudzovanie kvality projektov
 • funkciu spočívajúcu v ohodnotení projektu po jeho predložení, ktorá sa zameriava na všetky hlavné projekty predložené priamo Európskej komisii
 • horizontálne úlohy a strategickú podporu
 • budovanie kapacít vrátane kompetenčného centra
 • podporu vykonávania
 • projekty v rámci Nástroja na prepájanie Európy, a to najmä v železničnom a cestnom sektore
 • Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) prostredníctvom preverovania a spracovávania žiadostí

Ktoré projekty sa môžu uchádzať o pomoc v rámci nástroja JASPERS?

Pomoc poskytovaná v rámci nástroja JASPERS sa zameriava na projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré sa v nariadení o spoločných ustanoveniach vymedzujú ako veľké projekty – napríklad projekty týkajúce sa cestnej a železničnej dopravy, vodného a odpadového hospodárstva, energetiky a mestskej dopravy. V prípade malých krajín, v ktorých sa nebude realizovať veľa projektov takýchto rozmerov, sa nástroj JASPERS zameriava na najväčšie projekty.

Potenciálni príjemcovia môžu získať informácie od riadiaceho orgánu zodpovedného za koordináciu štrukturálnych fondov EÚ v danej krajine.

Ako je JASPERS štruktúrovaný?

Pracovníci pôsobiaci v rámci nástroja JASPERS sa zabezpečujú na základe zmluvy o partnerstve: Komisia poskytuje zdroje, ktoré sa používajú na nábor špecializovaných pracovníkov, pričom ostatní partneri, t. j. banky EIB, EBOR, prispievajú priamym prideľovaním pracovníkov.

Nástroj JASPERS je rozdelený do siedmich oblastí:

 • cestná doprava;
 • železničná, letecká a námorná doprava;
 • vodné a odpadové hospodárstvo;
 • energetika a tuhý odpad;
 • inteligentný rozvoj;
 • vytváranie sietí a kompetenčné centrum;
 • nezávislé posudzovanie kvality.

Ústredie nástroja JASPERS má sídlo v EIB v Luxemburgu, existujú však aj tri regionálne centrá vo Varšave, Viedni a Bukurešti, v ktorých pracuje asi 70 % jeho pracovníkov rozmiestnených tak, aby boli v blízkosti príjemcov a mohli poskytovať efektívnejšie služby.

 • Varšava pokrýva Poľsko, Estónsko, Lotyšsko a Litvu;
 • Viedeň pokrýva Českú republiku, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Maltu;
 • Bukurešť pokrýva Rumunsko a Bulharsko.

Odborníci pracujúci v Luxemburgu môžu podľa potreby pracovať v ktorejkoľvek krajine, ktorá je príjemcom pomoci.

Súvisiace prepojenia

 • Internetové stránky nástroja JASPERS English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English