Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond (ESF) investuje do ľudí s cieľom zlepšiť príležitosti v oblasti zamestnávania a vzdelávania v celej Európskej únii. Taktiež sa zameriava na zlepšenie situácie najzraniteľnejších osôb ohrozených chudobou.

Peniaze z ESF smerujú do všetkých regiónov EÚ. Na investície do ľudského kapitálu v členských štátoch sa má počas rokov 2014 - 2020 vynaložiť viac ako 80 miliárd EUR. Ďalších min. 3,2 miliardy EUR sa má použiť na financovanie Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

V období rokov 2014-2020 sa bude ESF zameriavať na štyri tematické ciele politiky súdržnosti:

  • podpora zamestnanosti a podpora pracovnej mobility,
  • podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe,
  • investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a
  • posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy.

Navyše bude 20 % investícií z ESF vyčlenených na činnosti zlepšujúce sociálne začleňovanie a boj proti chudobe. Tento prístup je známy ako "tematická koncentrácia".

Viac informácií nájdete v nariadení Európskeho sociálneho fondu a na stránke ESF.

Dávky v nezamestnanosti: Odborník pomáhajúci žene požiadať o sociálne dávky online
Dávky v nezamestnanosti: Odborník pomáhajúci žene požiadať o sociálne dávky online