Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

Od januára 2007 nahrádza nástroj predvstupovej pomoci (IPA) súbor programov a finančných nástrojov Spoločenstva určených pre kandidátske krajiny alebo potenciálnych kandidátov na pristúpenie, konkrétne programy PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS a finančný nástroj pre Turecko.

Pomoc IPA 2007-2013 ("IPA I") obsahuje päť zložiek:

  • prechodná pomoc a budovanie inštitúcií;
  • cezhraničná spolupráca (s členskými štátmi EÚ a ostatnými krajinami oprávnenými pre IPA);
  • regionálny rozvoj (doprava, životné prostredie a hospodársky rozvoj);
  • ľudské zdroje (posilnenie ľudského kapitálu a boj proti vylúčeniu);
  • rozvoj vidieka.

Krajiny prijímajúce pomoc IPA sú rozdelené do dvoch kategórií:

  • Kandidátske krajiny na vstup do EÚ (Albánsko, Čierna Hora, Republika Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko) sú oprávnené na všetkých päť zložiek nástroja IPA;
  • potenciálne kandidátske krajiny spomedzi krajín západného Balkánu ( Bosna a Hercegovina, Kosova, podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244), ktoré sú oprávnené iba na pomoc z prvých dvoch zložiek.

Za právny rámec a finančnú pomoc IPA 2014-2020 ("IPA II") zodpovedá GR pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení, s výnimkou cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a krajinami IPA.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro