Finančné riadenie

Aj keď sú prostriedky zo štrukturálnych fondov súčasťou rozpočtu EÚ, spôsob ich vynakladania sa zakladá na systéme spoločnej zodpovednosti Európskej komisie a národných orgánov:

 • Komisia prerokúva a schvaľuje rozvojové programy , ktoré navrhujú členské štáty EÚ, a prideľuje zdroje;
 • členské krajiny a ich regióny sú zodpovedné za riadenie programov a za výber, kontrolu a hodnotenie projektov;
 • Komisia sa podieľa na monitorovaní programov, viaže a vypláca schválené výdavky a overuje kontrolné systémy.

Pre každý operačný program, národný orgán vymenuje:

 • riadiaci orgán (národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy alebo súkromný/verejný subjekt, ktorý riadi operačný program);
 • certifikačný orgán (národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy, ktorý osvedčuje prehlásenie o výdavkoch a žiadosti o platby pred ich zaslaním Komisii);
 • orgán auditu (národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy pre každý operačný program, ktorý dohliada na efektívne fungovanie riadiaceho a monitorovacieho systému).

Viazané rozpočtové prostriedky

Rozpočtové záväzky týkajúce sa operačných programov sa prijímajú podľa ročného podielu, fondu a cieľa. Komisia najprv prijme záväzok týkajúci sa prvého ročného podielu pred prijatím operačného programu. Následne prijíma záväzky do 30. apríla každého roka.

Automatické zrušenie záväzku

Ak časť rozpočtového záväzku ostala nevyužitá alebo ak Komisia nedostala žiadne žiadosti o platby, automaticky uvoľní túto časť záväzku najneskôr do konca tretieho roka od prijatia rozpočtového záväzku.

Podmienky financovania

Maximálne úrovne spolufinancovania

Maximálne miery spolufinancovania:

 • Menej rozvinuté regióny: 80 alebo 85% (viac informácií v článku 120 nariadenia č. 1303/2013)
 • Prechodné regióny: 60%
 • Rozvinutejšie regióny: 50%
 • Kohézny fond: 85%
 • Európska územná spolupráca: 85%

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky sú tie, ktoré vzniknú medzi 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023. Spolufinancované transakcie nesmú byť dokončené pred začiatkom tohto obdobia. Pravidlá sa stanovujú na národnej úrovni okrem jasne definovaných výnimiek.

Archív

 • Riadenie fondov 2007 – 2013
 • Riadenie fondov 2000 - 2006 Deutsch English español français italiano