Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Ďalšie nástroje

 

Novinky

  Program finančnej pomoci na úrovni viacerých regiónov (MRA) je jedným z prvkov platformy fi-compass, ktorá poskytuje poradenské služby o finančných nástrojoch v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zabezpečuje ju Európska komisia v partnerstve s Európskou investičnou bankou. Cieľom projektov MRA, do ktorých sú zapojené najmenej dva riadiace orgány z rôznych členských štátov EÚ, je posúdiť možné využívanie finančných nástrojov EŠIF v konkrétnych tematických oblastiach spoločného záujmu. Cieľom je uľahčiť širšie využívanie finančných nástrojov, či už ide o investovanie EŠIF alebo ich zemepisný alebo tematický rozsah, a takisto povzbudzovať regióny z rôznych členských štátov, aby spolupracovali, vymieňali si osvedčené postupy a zapájali sa do vzájomného vzdelávania. 

  Mestá sú ťažiskom politiky EÚ 

  Vyše 70 % európskych občanov žije v mestských oblastiach a tento podiel sa v budúcnosti bude zvyšovať. Mestá v celej Európe každý deň prispôsobujú plány mestského rozvoja tak, aby sa riešili najpálčivejšie výzvy, ako je rast obyvateľstva, zmena klímy a digitálna premena. Prostredníctvom vytvárania komplexných stratégií a vymedzovania dlhodobých cieľov mestá prijímajú opatrenia na podporu cenovo dostupného bývania, presadzovanie projektov zameraných na energetickú účinnosť, obnovu mestských častí a zlepšovanie verejnej dopravy. Strategické plány sa však môžu úspešne vykonávať, len ak majú mestá prístup k financovaniu. Bez silnej účasti verejného a súkromného kapitálu je náročné premietnuť víziu mesta do skutočnosti. 

  V roku 2013 sa holandské mesto Haag rozhodlo vyhradiť 4 milióny EUR na pilotný projekt nazvaný JESSICA s cieľom vytvoriť finančný nástroj v oblasti energetickej účinnosti. V tom čase zapojené strany ešte nevedeli, že do štyroch rokov budú mať holdingový fond v hodnote viac než 46 miliónov EUR v aktívach v oblasti inovácie, udržateľnosti a mestského rozvoja. 

  Prvé kroky pri vytváraní fondu však boli náročné. 

  „Keď sme začali zriaďovať fond, mali sme veľa otázok a museli sme prekonať veľa technických prekážok, ktoré bránili zriadeniu solídneho a zabezpečeného základu pre budúce investície,“ spomína William van den Bungelaar, ktorý je tajomníkom Haagskej nadácie ekonomického investičného holdingového fondu (HEID). 

  Haag má teraz tím odborníkov, ktorí úzko spolupracujú s nezávislým správcom fondu na monitorovaní a podpore finančných nástrojov v meste. Vďaka úspešnosti HEID sa finančné nástroje v súčasnosti bežne používajú pri financovaní strategických priorít mesta. 

  Revolvingové investície v celej Európe

  V záujme využitia existujúcich znalostí o finančných nástrojoch sa Haag spojil s tromi ďalšími európskymi mestami: Manchester, Miláno a Londýn. Spoločne vytvorili projekt MRA s názvom Revolvingové investície v európskych mestách (RICE). Projekt bol zameraný na ďalší rozvoj nových finančných nástrojov s cieľom zvýšiť investície súkromného sektora do mestského rozvoja, najmä v súvislosti s inteligentnými mestami. Mestá si stanovili spoločné finančné potreby, a takto určili sektory, v ktorých môžu finančné nástroje najlepšie podporovať projekty zosúladené s prioritami mestskej politiky. Sektory s najväčšími finančnými potrebami zahŕňajú dopravu, energetiku, bývanie a pracoviská, zelenú a modrú infraštruktúru či hospodársky rozvoj v širšom ponímaní, ktorý sa týka MSP a start-upov, ako aj rozvoja nových obchodných alebo inovačných zariadení. 

  Partneri MRA-RICE mohli čerpať zo skúseností rôznych zapojených miest. 

  „Využívanie finančných nástrojov v Manchesteri je úspešný príbeh a jeho prínosy majú ďalekosiahly dosah,“ uvádza Mark Duncan z Manchesterskej mestskej rady. Podobne Binal Cadieu z Úradu Veľkého Londýna chváli potenciál nového finančného nástroja nazvaného Primátorský fond energetickej hospodárnosti (MEEF), ktorý bol zriadený v Londýne. „MEEF nám ako revolvingový fond ponúka model na zhodnotenie miliónov libier súkromných investícií v rámci nízkouhlíkových projektov,“ uvádza Cadieu. 

  Koncepcia mestského fondu RICE

  V projekte RICE sa vytvoril model mestského fondu, ktorý možno upraviť podľa konkrétnych potrieb miest v celej Európskej únii v záujme podpory rozvoja mesta. Fond je pružný a ponúka koncepciu, ktorá obsahuje najlepšie postupy zistené u partnerov RICE. V skratke ide o „finančný nástroj riadený mestom, s nezávislou správou a investičnou stratégiou, ktorá je zosúladená so strategickými prioritami mesta a dosahuje významný pákový efekt verejných investícií“. 

  Projektový manažér RICE van den Bungelaar vyzdvihuje prínosy partnerstva. 

  „V koncepcii je stanovený pružný rámec pre finančný nástroj mestského rozvoja, ktorý dosahuje významný pákový efekt verejných investícií spolu s balíkom technickej pomoci na podporu vykonávania,“ uvádza. „Model je zostavený tak, aby bol jednoduchý, opakovateľný a upraviteľný, takže ho aj iní môžu prijať ako základ finančného nástroja mestského rozvoja.“ 

  Zatiaľ čo vykonávanie sa odvíja od zapojenia nezávislého správcu fondu, vývoj mestskej investičnej stratégie riadia mestá. Prostredníctvom vytvorenia mestského fondu majú európske mestá možnosť realizovať svoju víziu a stratégiu. 

  Využívanie podpory politiky súdržnosti

  Verejné prostriedky, ako sú EŠIF, zohrávajú dôležitú úlohu pri riešení medzier na trhu, a mnohým projektom umožňujú získať prístup k finančnému krytiu EÚ, ktoré by inak nebolo dostupné alebo by bolo príliš drahé. Ak majú mestá prístup k prostriedkom EŠIF, môžu úspešne vykonávať finančné nástroje, ktoré sú zamerané na ich miestne potreby, pričom do projektov úspešne mobilizujú ďalšie verejné a súkromné investície. Možno to uskutočniť prostredníctvom úverov a záruk pre dlhodobé mestské projekty, kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií do projektov s vyšším rizikovým profilom, alebo kombináciou splatnej a grantovej podpory.

  Veľa miest nemá rozsiahle skúsenosti so zriaďovaním mestských fondov. Preto potrebujú odbornú podporu pri navrhovaní a zriaďovaní nových finančných nástrojov. Programy technickej pomoci podporované Európskou komisiou, ako je MRA, uľahčujú prípravu a vykonávanie nového mestského fondu, pretože pomáhajú mestám vybudovať si vlastnú kapacitu. 

  „Pre mestá, ktoré sú nováčikmi vo svete finančných nástrojov, ako sú fondy na rozvoj miest, projekt MRA-RICE ponúka užitočný nástroj, ktorý ich vovedie do rozvoja nového finančného nástroja a pomôže im posúdiť jeho realizovateľnosť v miestnych podmienkach,“ uvádza Lucia Scopelliti, ktorá pracuje pre mestskú správu Milána. 

  Ďalšie informácie o MRA-RICE nájdete na platforme www.fi-compass.eu

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Ďalšie správy

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu