Prístup k finančným prostriedkom

Ďalšie nástroje

 

O prostriedky z regionálnych fondov by ste mali požiadať orgán, ktorý riadi daný regionálny program. Tento orgán vyhodnotí váš projekt a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov.
Vyhľadať riadiaci orgán de en fr

 • Medzi organizácie, ktoré môžu využiť regionálne financovanie, patria verejné subjekty, niektoré organizácie zo súkromného sektoru (hlavne malé spoločnosti), univerzity, združenia, mimovládne organizácie a dobrovoľnícke organizácie. O financovanie môžu požiadať aj zahraničné firmy, ktoré sú v danom regióne aktívne. Musia však dodržiavať predpisy EÚ o verejnom obstarávaní.
 • Ak potrebujete získať viac informácií o tom, aké subjekty sa vo vašom regióne môžu uchádzať o financovanie, obráťte sa na riadiaci orgán de en fr.
 • Predkladatelia projektov v krajinách, ktoré sú kandidátmi alebo možnými kandidátmi na členstvo v EÚ sa môžu uchádzať o financovanie z nástroja predvstupovej pomoci.
 • Vo väčšine prípadov sú predmetom financovania projekty. Na to, aby ste získali finančnú podporu z regionálnych fondov, musíte teda vypracovať projekt spôsobilý na financovanie, ktoré bude poskytované v rôznych fázach jeho realizácie.
 • Pred tým, ako sa budete uchádzať o grant, by ste sa mali oboznámiť s operačnými programami de en fr vo vašom regióne. Vaša projektová žiadosť musí spĺňať výberové kritériá a investičné priority vášho regionálneho programu.
 • Budete musieť dodržať postupy príslušného riadiaceho orgánu, ktoré sa týkajú podávania žiadostí. Niektoré uplatňujú priebežný postup, iné prijímajú žiadosti len v určitom období. Viac informácií nájdete na stránkach príslušného riadiaceho orgánu de en fr.

Minimálna veľkosť projektov nie je stanovená. Rozhodujúcim kritériom je pridaná hodnota z európskeho hľadiska, ich dosah na zamestnanosť a hospodársku konkurencieschopnosť regiónu a ich inovatívny charakter.

 • Príjemcovia európskych grantov často poukazujú na skutočnosť, že čas vynaložený na zostavenie žiadosti je vykompenzovaný dlhodobými prínosmi.
 • Napriek tomu, že z fondov sa financuje len časť projektov, majú významný pákový efekt. Projekt, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ, často vzbudzuje dôveru potenciálnych partnerov.

Toto je neúplný zoznam mnohých informačných zdrojov o regionálnom financovaní EÚ:

 • Informačná sieť Europe Direct so stovkami informačných bodov po celej Európe
 • V každej fáze projektovej žiadosti vám môže pomôcť aj príslušný riadiaci orgán de en fr
 • Odbor zodpovedný za európske záležitosti pri vašom miestnom úrade alebo obchodnej komore
 • Sieť Enterprise Europe Network en poskytuje malým podnikom odborné poradenstvo týkajúce sa prístupu k verejným zdrojom a grantom v oblasti výskumu a rozvoja, inovácie, investícií, zamestnanosti a odbornej prípravy.
 • EÚ poskytuje financovanie a granty pre širokú škálu projektov a programov v mnohých oblastiach (napr. kultúra, vzdelávanie, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, výskum a životné prostredie).
 • Viac informácií nájdete na stránke o grantoch, fondoch a programoch EÚ
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions
 • Usmernenia pre príjemcov enpdf
 • Viac informácií – kontrolný zoznam
 • Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes enpdf
 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity enpdf
 • Financovanie projektu s využitím EŠIF a EFSI: rýchly kurz Euronews

Ďalšie informácie

 • Vyhľadať projekty de en fr, ktoré sú už spolufinancované z európskych regionálnych fondov.
 • Zobraziť príjemcov pomoci en.