Európske štrukturálne a investičné fondy

Päť hlavných fondov spolupracuje, aby v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 podporovali hospodársky rozvoj vo všetkých krajinách EÚ.

Každý región EÚ môže využívať EFRR a ESF. Avšak len menej rozvinuté regióny môžu prijímať podporu z Kohézneho fondu.

Fond solidarity Európskej únie

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) poskytuje podporu v prípade veľkých prírodných katastrof.

Nástroj predvstupovej pomoci

Podpora pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny EÚ je dostupná prostredníctvom Nástroja predvstupovej pomoci (IPA).