INTERREG EUROPE

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Cieľom programu je zlepšiť politiku súdržnosti prostredníctvom výmeny skúseností, osvedčených postupov a spoločných iniciatív medzi 28 regiónmi EÚ (+ Nórskom a Švajčiarskom) v oblasti tematických cieľov, ako sú inovácie, MSP, nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana životného prostredia.

Priority financovania

Program sa zameria na štyri hlavné priority:

 • Výskum, technologický rozvoj a inovácie
 • Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
 • Nízkouhlíkové hospodárstvo
 • Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

Očakávané vplyvy

Tento program má veľmi špecifický charakter, keďže môže mať vplyv len na spôsob, akým sa budú v rámci iných operačných programov mobilizovať finančné prostriedky na príslušné tematické ciele, t. j.

 • Podiel programov zameraných na rast a zamestnanosť v rámci programu Interreg Europe v oblasti inovácií: 25%
 • Podiel programov zameraných na rast a zamestnanosť v rámci programu Interreg Europe v oblasti MSP: 33%
 • Výška prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) mobilizovaných v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva v rámci programu Interreg Europe: 192 miliónov EUR

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001