(Interreg V-A) SK-HU - Slovakia-Hungary

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Program Interreg V-A Maďarsko – Slovensko sa zameriava na spoločnú ochranu, rozvoj a využitie spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničných oblastiach v rámci cestovného ruchu. Zahŕňa spoločné vodohospodárstvo, predchádzanie katastrofám, vytváranie vhodných podmienok na obnovu kultúrneho a architektonického dedičstva a rozvoj udržateľného cezhraničného cestovného ruchu.

Program podporuje intenzívnejšie vnútorné prepojenie v rámci Európskej únie ako jedinečného a integrovaného hospodárskeho priestoru zabezpečovaním lepšieho prístupu regionálnych centier do siete TEN-T, ako aj podporou ekologických systémov regionálnej verejnej dopravy a logistických systémov.

Program sa ďalej zameria na rozvoj základných podmienok potrebných na zvyšovanie pracovnej mobility a zdôrazňuje potrebu integrácie cezhraničných trhov práce. Podporuje zlepšenie prístupu ku kultúrnym a prírodným zdrojom, ako aj vytváranie pracovných príležitostí na základe miestneho potenciálu a stratégií rastu.

A napokon je jeho cieľom naďalej podporovať spoluprácu verejných inštitúcií a spoločenstiev, ktoré nažívajú vedľa seba po oboch stranách hranice.

Priority financovania

Program sa zameria na štyri hlavné priority:

 • Príroda a kultúra
 • Posilnenie cezhraničnej mobility
 • Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
 • Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 

Očakávané vplyvy

 • Zvýšenie počtu návštevníkov regiónu o 800 000 ľudí;
 • Skrátenie priemerných vzdialeností medzi hraničnými priechodmi z 22 km na 15 km;
 • Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich cezhraničnú verejnú dopravu o 60 000 ľudí;
 • Zvýšenie miery zamestnanosti v pohraničných oblastiach zo 63,2 % na 65,2 %.
 • Zvýšená úroveň cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi a spoločenstvami.

Regions

 • Hungary
  • KOZEP-MAGYARORSZAG
  • Közép-Magyarország
  • Közép-Dunántúl
  • Nyugat-Dunántúl
  • Észak-Magyarország
 • Slovakia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 155,808,987.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO11 - Better public administration
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market

Financial information

Total OP budget: 183,304,695.00 €

Total EU contribution: 155,808,987.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB015