(Interreg V-A) PL-SK - Poland-Slovakia

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Program spolupráce odpovedá na najdôležitejšie cezhraničné výzvy, ktoré sú prepojené s realizáciou stratégie Európa 2020 v poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Program strategicky podporí rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšiť cezhraničnú dostupnosť a poskytnúť jednoduchší prístup k transeurópskym dopravným sieťam (TEN-T). Zároveň sa bude venovať problémom životného prostredia a podporí účinné a udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Opatrenia v týchto dvoch prioritných oblastiach budú doplnené rozvojom vzdelávania, zvlášť na postprimárnej úrovni, a rozvojom príležitostí na celoživotné vzdelávanie, ktoré by malo ľuďom pomôcť prispôsobiť sa pracovnému trhu.

So zámerom dosiahnuť tieto strategické ciele sa program zameriava na:

 • vytvorenie integrovanej dopravnej siete, ktorá urýchli hospodársky rast a skráti čas cestovania medzi oblasťami na oboch stranách hranice;
 • zvýšenie atraktívnosti spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva s ohľadom na ochranu životného prostredia a zmenu klímy;
 • prispôsobenie systému odborného vzdelávania požiadavkám cezhraničného pracovného trhu a očakávaniam zamestnávateľov.

 

Priority financovania

Program sa zameria na tieto tri hlavné priority:

 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničných oblastí
 2. Udržateľná cezhraničná doprava
 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

 

Niektoré z očakávaných výsledkov

 • 160 km zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných ciest
 • 200 hektárov ekosystémov zahrnutých v cezhraničných projektoch ochrany prírodného dedičstva
 • 32 nových alebo aktualizovaných elektronických produktov a služieb
 • 25 nových produktov na zvýšenie atraktívnosti spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a následné zvýšenie počtu návštevnosti o 250 000
 • 550 spoločných miestnych iniciatív v rámci zamestnanosti a spoločné školenia

Regions

 • Poland
  • POLUDNIOWY
  • Małopolskie
  • Ślaskie
  • Podkarpackie
 • Slovakia
  • Stredné Slovensko
  • Východné Slovensko

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 178,597,014.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO10 - Education and training
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 210,114,136.00 €

Total EU contribution: 178,597,014.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB012