Integrovaný regionálny operačný program

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Hlavným cieľom operačného programu (OP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb v celej krajine. Bude predstavovať prínos k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju, ako aj k hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti regiónov, miest a obcí Slovenska.

Priority financovania

Program sa zameria na týchto päť hlavných priorít:

 • Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
 • Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
 • Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 • Miestny rozvoj riadený komunitou

Očakávané vplyvy

 • Viac než 150 km zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných ciest
 • 25 % prijímateľov sociálnych služieb na úrovni komunity
 • 2,3 milióna občanov využívajúcichkvalitnejšie zdravotnícke služby v 134 novo vytvorených integrovaných strediskách zdravotnej starostlivosti
 • Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách na 90 % v menej rozvinutých regiónoch
 • Zvýšenie zamestnanosti v podporovaných podnikoch na 1000 ekvivalentov plného pracovného úväzku
 • Takmer 50 %-né zlepšenie energetickej hospodárnosti v obytných budovách

Regions

 • Slovakia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,894,842,772.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 2,292,455,652.00 €

Total EU contribution: 1,894,842,772.00 €

View the data

CCI number: 2014SK16RFOP002