Výskum a inovácie

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele:

Program sa zameriava na zvýšenie aktivít v oblasti inovácií a konkurencieschopnosti podnikov, zvlášť pri malých a stredných podnikoch, s cieľom zvýšiť ich pridanú hodnotu, stimulovať rast a tvorbu pracovných miest a zlepšiť fungovanie systému výskumu a inovácií. Zmobilizuje súkromné investície v oblasti výskumu a inovácií a podporí spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, inštitúciami vyššieho vzdelávania a podnikateľským sektorom. Program pokrýva všetky regióny Slovenska a pre krajinu predstavuje hlavný nástroj realizácie Stratégie pre inteligentnú špecializáciu v oblasti výskumu a inovácií.   

Priority financovania

Program sa zameria na tieto hlavné priority:

 • podpora výskumu, technologického vývoja a inovácií,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rastu malých a stredných podnikov. 

Očakávaný vplyv

 • Zvýšenie podielu podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10 %
 • Zvýšenie podielu malých a stredných podnikov na exporte o 4,4 %
 • Zvýšenie podielu malých a stredných podnikov na pridanej hodnote podnikateľského sektora o 5 %
 • Počet podnikov dostávajúcich podporu – 12 790
 • Počet nových podnikov dostávajúcich podporu – 5 090, z ktorých je 1 362 začínajúcich alebo vedľajších podnikov
 • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 4 140
 • Počet nových výskumníkov v očakávaných podnikoch – 1 030

11. decembra 2019

OP Výskum a inovácie sa zlúčil s OP Integrovaná infraštruktúra rozhodnutím Komisie C (2019) 9078 z 11. decembra 2019. Cieľom zlúčenia bolo zefektívniť implementáciu EŠIF prostredníctvom novej riadiacej štruktúry a prispieť tak k lepšiemu riadeniu zaostávajúcich výskumných a inovačných osí, programu, a teda zabezpečenie plnenie požiadaviek na tematickú koncentráciu a podporiť výskum, inovácie a technologický rozvoja v súlade s prioritami Komisie. Slúži tiež ako cenný krok k efektívnejšej celkovej architektúre EŠIF pre programové obdobia po roku 2020 na Slovensku.

Regions

 • Slovakia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 00.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 00.00 €

Total EU contribution: 00.00 €

View the data

CCI number: 2014SK16RFOP001