Kvalita životného prostredia

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele:

Program sa zameriava na podporu napĺňania cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vo všetkých regiónoch Slovenska. Hlavným cieľom je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečenie ochrany životného prostredia, aktívne prispôsobenie sa zmenám klímy a propagácia energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva. 

Priority financovania

Program sa zameria na tieto štyri hlavné priority:

 • udržateľné využitie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,
 • prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami,
 • podpora manažmentu rizík, núdzového manažmentu a odolnosti v núdzových situáciách spôsobených zmenou klímy,
 • energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach.

Očakávaný vplyv

 • Lepšie čistenie odpadových vôd pre ďalších viac ako 200 000 obyvateľov
 • Viac ako 12 000 obyvateľov ťažiacich z protipovodňových opatrení
 • Celková plocha obnoveného územia je 452 ha
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov je 713 000 t ekviv. CO2
 • Odhadované zvýšenie podielu zdrojov obnoviteľnej energie o 15,5 % v celkovej konečnej spotrebe energie
 • Zníženie celkovej spotreby energie verejných budov o 279 miliónov kWh/rok

Regions

 • Slovakia

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 1,861,112,261.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 1,276,787,849.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 3,885,811,623.00 €

Total EU contribution: 3,137,900,110.00 €

CCI number: 2014SK16M1OP002