Integrovaná infraštruktúra

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Popis programu:

Program výrazne prispeje k podpore kľúčových európskych a vnútroštátnych rozvojových priorít:

 • „Obnovenie železničnej infraštruktúry (kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete) a vozového parku“ (Kohézny fond – 18 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): projekty súvisiace s modernizáciou a rozvojom infraštruktúry železničnej dopravy na tých železničných tratiach, ktoré sú kľúčové pre hospodársky rast a zlepšenie mobility populácie Slovenska a EÚ.
 • „Železničná infraštruktúra (kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete)“ (Kohézny fond – 28 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): odstraňovanie hlavných kritických miest v rámci cestnej infraštruktúry transeurópskej dopravnej siete s dôrazom na udržateľnosť, úspornosť a zvýšenú bezpečnosť cestnej dopravy a znižovanie sociálno-ekonomického a environmentálneho vplyvu cestnej dopravy.
 • „Verejná osobná doprava“ (Kohézny fond – 8 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): poskytovanie podpory pre verejnú dopravu vo významných mestách Slovenska.
 • „Infraštruktúra vodných ciest (kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete)“ (Kohézny fond – 3 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): vytváranie podmienok na zlepšovanie splavnosti Dunaja a zlepšenia v bratislavskom prístave.
 • „Železničná infraštruktúra (iná ako kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete)“ (EFRR – 7 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): modernizácia infraštruktúry železničnej dopravy mimo koridorov transeurópskej dopravnej siete.
 • „Cestná infraštruktúra (iná ako kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete)“ (EFRR – 12 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): modernizácia cestnej infraštruktúry mimo kľúčových transeurópskych dopravných sietí.
 • „Informačná spoločnosť“ (EFRR – 20 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): rozšírenie pokrytia širokopásmovým pripojením, zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb elektronickej štátnej správy pre podniky a obyvateľstvo.
 • „Technická pomoc“ (EFRR – 2 % vyčlenených finančných prostriedkov EÚ): poskytovanie technickej pomoci.

Priority financovania

Program sa zameria na tieto hlavné priority:

 • Podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových sieťových infraštruktúrach pomocou:
  • podpory multimodálnej jednotnej európskej dopravnej oblasti prostredníctvom investícií do transeurópskej dopravnej siete,
  • rozvoja a zlepšovania ekologických (vrátane málo hlučných) a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry, aby sa podporila udržateľná a regionálna mobilita,
 • Zlepšenie dostupnosti, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií pomocou:
  • rozširovania širokopásmového pripojenia, zavádzania vysokorýchlostných sietí a podpory prijímania vznikajúcich technológií a sietí pre rozvoj digitálneho hospodárstva.

Očakávaný vplyv

 • Celková dĺžka zrekonštruovaných alebo zlepšených železničných tratí v transeurópskej dopravnej sieti: 56 km
 • Celková dĺžka novovybudovaných ciest transeurópskej dopravnej siete: 104 km
 • Celková dĺžka nových alebo zlepšených električkových tratí: 27 km
 • 78 nových kusov vozového parku: električky a trolejbusy
 • Ďalšie domácnosti so širokopásmovým pripojením s rýchlosťou aspoň 30 Mb/s: 49,9%

Regions

 • Slovakia

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 2,307,139,166.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 1,642,071,397.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 4,646,130,079.00 €

Total EU contribution: 3,949,210,563.00 €

CCI number: 2014SK16M1OP001