Operačný program Ľudské zdroje

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Slovenský operačný program Ľudské zdroje na vykonávanie Európskeho sociálneho fondu (ESF), iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v období rokov 2014 – 2020 sa stanovujú priority a ciele na vynaloženie 2,629 miliardy EUR (pričom 2,205 miliardy EUR pochádza z rozpočtu EÚ), ktoré prispievajú k tvorbe pracovných miest a posilneniu sociálnej súdržnosti na Slovensku.

Investície do ľudského kapitálu a pomoc ľuďom pri vstupe na pracovný trh budú hlavné priority tohto programu, ktorý pomôže Slovensku reagovať na priority stratégie Európa 2020 a na odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa vzťahujú na reformu politiky v rámci európskeho semestra v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia.

Investície sa budú zameriavať na tri hlavné oblasti:

  • Veľký dôraz sa kladie na odstraňovanie nezamestnanosti mladých ľudí. Z fondov sa budú financovať iniciatívy na zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy a na zaistenie toho, aby mladí ľudia získali vhodnú kvalifikáciu, ktorá zlepší ich vyhliadky na zamestnanie. Medzi ďalšie oblasti investovania patrí kvalitné vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku s cieľom umožniť rodičom dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom a podporiť rozvoj detí, ako aj odborná príprava s cieľom posilniť poskytovanie vzdelávania na pracovisku v spoločnostiach. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mala pomôcť asi 80 000 mladým ľuďom. Do činností programu sa navyše zapojí viac ako 100 000 žiakov a študentov na všetkých úrovniach vzdelávania.
  • Projekty budú pomáhať ľuďom v ťažkej situácii a príslušníkom znevýhodnených skupín, aby mali rovnaké možnosti ako ostatní pri zlepšovaní študijných výsledkov, hľadaní si práce a začleňovaní sa do spoločnosti. Deti, nezamestnaní alebo osoby so zdravotným postihnutím pocítia najväčší prínos. Z programu by malo mať osoh približne 250 000 nezamestnaných, a to predovšetkým osoby s nízkou kvalifikáciou a dlhodobo nezamestnaní, ktorí by si mali zlepšiť svoje šance uspieť na pracovnom trhu.
  • Z integrovaného prístupu k financovaniu, v ktorom sa spája investovanie do ľudí a infraštruktúry z ESF a EFRR, bude profitovať 150 obcí, v ktorých žijú najbiednejšie marginalizované rómske komunity. Súčasťou komplexného prístupu k rozvojovým potrebám týchto komunít bude podpora aktivít, pomoc slabším žiakom, ako aj iniciatívy na zlepšenie finančnej gramotnosti a zdravotného povedomia, sociálne ubytovanie a podpora sociálnych podnikov.

Text programu

Operačný program Ľudské zdroje

Regions

  • Slovakia

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 220,707,577.00 €
  • European Social Fund (ESF): 2,537,020,570.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 3,452,375,392.00 €

Total EU contribution: 2,929,999,089.00 €

View the data

CCI number: 2014SK05M0OP001