INTERACT

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Cieľom programu je posilnenie účinnosti politiky súdržnosti podporovaním výmeny skúseností, prenosu osvedčených postupov a šírenia inovačných prístupov medzi programami územnej spolupráce a partnermi.

Priority financovania

Program má dve priority:

 • Poskytovanie služieb
 • Technická pomoc

Očakávané vplyvy

Tento program má veľmi špecifický charakter, keďže môže mať vplyv len na spôsob, akým sa budú môcť iné programy spolupráce a činnosti vykonávať oveľa účinnejšie:

 • zlepšiť riadenie a kontrolu kapacít pri viac než 84 % programov európskej územnej spolupráce (EÚS),
 • zlepšiť kapacity získavaním výsledkov programu a ich poskytovaním pri viac než 80 % programov (EÚS),
 • zlepšiť kapacity riadenia spolupráce s cieľom uplatňovať inovačné prístupy (európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), revolvingové fondy, makroregionálne stratégie atď.) pri viac než 84 % programov EÚS.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002