ESPON

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Cieľom programu spolupráce ESPON 2020 je podporovať posilnenie účinnosti politiky súdržnosti EÚ a iných sektorových politík a programov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj vnútroštátnych a regionálnych politík územného rozvoja, prostredníctvom tvorby, rozširovania a propagácie územných údajov pokrývajúcich celé územie 28 členských štátov EÚ, ako aj štyroch partnerských štátov, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Priority financovania

Program ESPON sa zameriava na tematický cieľ 11 „posilňovanie inštitucionálnej kapacity“. Keďže však všetkých jedenásť tematických cieľov má územný rozmer alebo vplyv, všetky sa považujú za relevantné ako subjekty podpory európskych územných údajov, ktoré produkuje, vytvára a rozširuje program ESPON 2020.

Očakávané vplyvy

 • Zlepšená tvorba územných údajov cez aplikovaný výskum a analýzu.
 • Modernizovaný prenos poznatkov a používanie analytickej používateľskej podpory.
 • Zlepšené územné pozorovanie a nástroje na územnú analýzu.
 • Širší dosah a využívanie územných údajov.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004