(Interreg V-A) SK-CZ - Slovakia-Czech Republic

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Program spolupráce sa zaoberá najdôležitejšími cezhraničnými problémami, ktoré sa spájajú s realizáciou stratégie Európa 2020 v slovensko-českej pohraničnej oblasti. Zo strategického hľadiska program prispieva k zvýšeniu cezhraničnej inovačnej kapacity na regionálnej úrovni, ako aj k posilneniu cezhraničnej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a v oblasti výskumu a vývoja. Zároveň sa bude venovať problémom životného prostredia a podporí účinné a udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva s prihliadnutím na efektívnu obnovu biodiverzity. Činnosti v týchto dvoch oblastiach bude sprevádzať úsilie o podporu užšej spolupráce v právnej a administratívnej oblasti s cieľom vytvoriť plne integrovaný pohraničný región.

Priority financovania

Program sa zameria na tieto tri priority:

 1. Využívanie inovačného potenciálu
 2. Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Niektoré z očakávaných výsledkov

 • zvýšený podiel MSP v oblasti inovácií,
 • posilnenie spolupráce medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami,
 • zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,
 • modernizácia cyklotrás a chodníkov,
 • rozšírenie cezhraničného územia zameraného na ochranu a obnovu biodiverzity.

Regióny

Fondy

Európsky fond regionálneho rozvoja: 90 139 463 EUR

Tematické ciele

 • Podpora výskumu, technologického rozvoja a inovácií (1)
 • Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov (6)
 • Investície do vzdelávania, školení a odbornej prípravy na získanie potrebných zručností, ako aj do celoživotného vzdelávania (10)
 • Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zúčastnených strán a účinnej verejnej správy prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11CBC)

Finančné informácie

Celkový rozpočet OP: €106,046,429
Celkový príspevok EÚ (EFRR): 90 139 463 EUR

Regions

 • Czechia
  • Jihovýchod
  • Střední Morava
  • Moravskoslezsko
 • Slovakia
  • Západné Slovensko

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 90,139,463.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 106,046,429.00 €

Total EU contribution: 90,139,463.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB030