URBACT

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Prehľad programu URBACT III

URBACT III je program európskej územnej spolupráce (2014 – 2020) spolufinancovaný Európskou Úniou (prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, takmer 75 miliónov eur).

URBACT III bude fungovať ako európsky výmenný a vzdelávací program, ktorý podporí udržateľný rozvoj miest. Umožní európskym mestám v rámci celej Európy spolupracovať na vypracovaní riešení problémov miest a zdieľať osvedčené postupy, poznatky a riešenia so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré pôsobia v mestskej politike. Program sa bude týkať všetkých 28 členských štátov Európskej Únie, ako aj dvoch partnerských krajín, Nórska a Švajčiarska.

Program URBACT III uľahčí zdieľanie poznatkov a osvedčených postupov medzi mestami a inými úrovňami správy, aby tak propagoval integrovaný udržateľný rozvoj a zlepšil účinnosť regionálnej politiky a politiky súdržnosti. Zainteresovaným stranám, ktoré sú zapojené do vývoja a realizácie mestskej politiky, poskytne mechanizmus na rozvoj poznatkov a zručností, čím prispeje k naplneniu cieľov stratégie Európa 2020. Nové poznatky a zručnosti získané vďaka účasti na programe URBACT III prispejú k posilnenu a oživeniu európskych miest a pomôžu riešiť rôzne vynárajúce sa problémy miest, ktoré sú spojené s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym rastom (tri priority stratégie Európa 2020).

Navrhovaná stratégia, ciele a hlavné zásahy programu URBACT III

Ak majú správy miest odpovedať na početné problémy, ktorým mestské oblasti čelia, musia neustále zlepšovať a posilňovať svoje poznatky a zručnosti. Tie im umožnia rozvíjať a realizovať udržateľnú integrovanú politiku. Táto zdokonalená kapacita bude mať pozitívny vplyv na realizáciu operačných programov v programovom období 2014 – 2020, keď sa posilní mestský rozmer politiky súdržnosti. Program URBACT III umožní výmenu znalostí a vzdelávanie medzi volenými zástupcami, úradníkmi a inými predstaviteľmi miest. Prispeje tým k lepšiemu plánovaniu a realizácii integrovaných mestských prístupov v európskych mestách.

Program URBACT III sa sústredí na štyri hlavné ciele:

1. Kapacita na plnenie politických cieľov: zlepšenie kapacity miest na správu udržateľných mestských politík a postupov integrovaným a zúčastneným spôsobom.

2. Návrh politiky: zlepšenie návrhu udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v mestách.

3. Realizácia politiky: zlepšenie realizácie integrovaných a udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v mestách.

4. Zhromažďovanie a zdieľanie poznatkov: zaistenie toho, aby odborníci z praxe a činitelia s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali lepší prístup k poznatkom a aby zdieľali užitočné znalosti o všetkých aspektoch udržateľného rozvoja miest s cieľom zlepšiť politiky rozvoja miest.

Na dosiahnutie týchto cieľov program URBACT III rozvinie tri typy zásahov: kapitalizáciu a rozširovanie, nadnárodnú výmenu a budovanie kapacít. Každý z týchto zásahov bude stavať na silných stránkach, ktoré boli rozvinuté v programe URBACT II.

Zameranie na tematické ciele 

Hoci sa typ a povaha mestských problémov líši od mesta k mestu, program URBACT III sa zvlášť zameria na niekoľko spoločných tém, ktorým čelia európske mestá.

 • Tematický cieľ 1: posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií
 • Tematický cieľ 4: podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach
 • Tematický cieľ 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
 • Tematický cieľ 8: podpora zamestnanosti a mobility pracovníkov
 • Tematický cieľ 9: podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe

Toto sústredenie úsilia sa dosiahne vďaka zacieleniu výziev na predkladanie ponúk týkajúcich sa činností programu URBACT III na tieto tematické ciele. 

Očakávané vplyvy

 • Mestskí odborníci z praxe majú lepšie poznatky a kapacitu v súvislosti s integrovanými prístupmi k udržateľnému rozvoju miest
 • Mestá vytvorili integrované stratégie a akčné plány na udržateľný rozvoj miest
 • Mestá zlepšili svoj výkon v súvislosti s realizáciou integrovaných plánov na udržateľný rozvoj miest
 • Odborníci z praxe a činitelia s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach majú lepší prístup k tematickým poznatkom programu URBACT o udržateľnom rozvoji miest a využívajú ich

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003