Danube

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Nadnárodný program Dunaj podporí integráciu politík v danej oblasti v rámci sektorov súvisiacich s prioritami stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Nadnárodné projekty by mali mať vplyv na vnútroštátne, regionálne a miestne politiky (a slúžiť ako „hnací motor politík“).

Priority financovania

Program sa zameria na štyri priority:

 • Inovatívna a sociálne zodpovedná podunajská oblasť: podpora ekologických inovácií, odovzdávania vedomostí, klastrovej politiky, sociálnych inovácií a kvalifikovaného podnikania vrátane technologických a netechnologických inovačných prvkov. 
 • Podunajská oblasť zodpovedná voči životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu: zacielenie na spojené a integrované prístupy v prospech zachovania a riadenia rozmanitosti prírodného a kultúrneho bohatstva v podunajskej oblasti ako základu trvalo udržateľného rozvoja a stratégií rastu. 
 • Lepšie prepojená a energeticky zodpovedná podunajská oblasť: riešenie spoločných problémov týkajúcich sa ekologických, nízkouhlíkových a bezpečných dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest, prístavov a multimodálnych prepojení, aby sa podporila trvalo udržateľná regionálna a miestna mobilita, modálna integrácia a inteligentná doprava. 
 • Dobre riadená podunajská oblasť: táto priorita významne prispeje k účinnejšiemu zvýšeniu potenciálu a kapacít verejných inštitúcií a kľúčových činiteľov, ktorí sú zapojení do realizácie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Bude sa tiež snažiť o zlepšenie rámcov právnych predpisov a politík, rozvoj stratégií, spojených kapacít a činností a spoluprácu pri ponúkaní služieb v oblastiach so závažnými spoločenskými problémami (vrátane politík pracovného trhu, vzdelávacích systémov a politík, demografických zmien a problémov migrácie, inklúzie zraniteľných a marginalizovaných skupín, participatívneho procesu plánovania a zapojenia občianskej spoločnosti, spolupráce a partnerstva medzi mestami a vidiekom a spolupráce v rámci problémov bezpečnosti, spravodlivosti a zabezpečenia).

Očakávané vplyvy

Zintenzívnená spolupráca s cieľom lepšie reagovať na výzvy v oblasti:

 • výskumu a inovácie,
 • zručností potrebných na podnikateľské a sociálne inovácie,
 • trvalo udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov,
 • nadnárodného vodohospodárstva, riadenia povodňového rizika a riadenia rizika katastrof,
 • ekologických, bezpečných a vyvážených dopravných systémov,
 • energetickej bezpečnosti a energetickej účinnosti.
 • Zintenzívnená spolupráca na zvýšení riadiacich kapacít koordinátorov prioritných oblastí s cieľom účinne realizovať ciele a kľúčové činnosti stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

Regions

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 202,095,405.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 274,578,077.00 €

Total EU contribution: 231,924,597.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M6TN001