Operačný program na roky 'západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko'

Program v rámci cieľa Konvergencia, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Európska komisia schválila 26. septembra 2007 regionálny operačný program pre slovenské regióny západného Slovenska, stredného Slovenska a východného Slovenska na obdobie rokov 2007 – 2013 (na mape iba regióny označené červenou farbou). Operačný program spadá do rámca cieľa Konvergencia s celkovým rozpočtom približne 1,8 miliardy EUR. Investície Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sú približne 1,55 miliardy EUR, čo predstavuje asi 13,3 % celkových investícií EÚ vyčlenených pre Slovensko v rámci kohéznej politiky na roky 2007 – 2013.

1. Zámer a ciel programu

Cieľom regionálneho operačného programu je zlepšiť regionálnu infraštruktúru, ktorá je jedným z najvýznamnejších determinantov kvality života obyvateľov. Intervencie v kontexte programu sú smerované na podporu občianskej infraštruktúry s cieľom naplniť súčasné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky. Infraštruktúra je tiež jedným z hlavných určujúcich faktorov konkurencieschopnosti hospodárstva, atraktívnosti pre investície a zakladanie a budovanie podnikov. Špecifické opatrenia zlepšia energetickú hospodárnosť budov.

Globálnym cieľom operačného programu je zvýšit dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry v troch „konvergenčných“ regiónoch. Tieto opatrenia budú zamerané na:

 • infraštruktúru vzdelávania
 • sociálnu infraštruktúru
 • kultúrnu infraštruktúru vrátane podpory Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013
 • infraštruktúru cestovného ruchu
 • obnovu sídiel
 • regionálne a miestne komunikácie.

2. Očakávaný vplyv investícií

Programom sa zabezpečí rekonštrukcia a modernizácia zariadení občianskej infraštruktúry. Aktivity na obnovu infraštruktúry prispejú aj k zvýšeniu úrovne energetickej hospodárnosti budov. Okrem toho sa programom podporia investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013. Okrem toho sa intervenciou zabezpečí obnova asi 550 sídiel a rekonštrukcia približne 1050 km regionálnych a miestnych komunikácií.

Programom sa zvýši dostupnosť, počet a kvalita služieb poskytovaných zariadeniami občianskej infraštruktúry a vytvoria sa nové pracovné miesta.

3. Priority

Hlavnými cieľmi regionálneho operačného programu sú tieto:

 • zvýšenie úrovne služieb poskytovaných v oblasti vzdelávania
 • zvýšenie rozsahu a úrovne služieb poskytovaných v sociálnej oblasti
 • posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu
 • posilnenie konkurencieschopnosti sídiel
 • zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev
 • zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov.
 • posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti východného Slovenska v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Štruktúru regionálneho operačného programu pre západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko predstavujú tieto priority:

Priorita 1: Infraštruktúra vzdelávania [približne 26,8 % celkových finančných prostriedkov]

Intervencie v rámci tejto priority sa zameriavajú na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu vybraných predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl. Cieľom týchto intervencií je splnenie požiadaviek súčasných kvalitatívnych a kapacitných štandardov pre každý typ zariadenia.

Priorita 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately [približne 13,6 % celkových finančných prostriedkov]

Intervencie v rámci tejto priority sa zameriavajú na posilnenie, rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu vybraných zariadení sociálnych služieb, zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Cieľom týchto intervencií je splnenie požiadaviek súčasných kvalitatívnych a kapacitných štandardov pre každý typ zariadenia.

Priorita 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu [približne 9,6 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je posilniť kultúrny potenciál a rozvoj sektora cestovného ruchu, prostredníctvom podpory regionálnych a miestnych pamäťových a fondových inštitúcií (napr. verejné galérie, knižnice, múzeá), revitalizácie nevyužívaných alebo nevhodne využívaných kultúrnych pamiatok a podpory nekomerčnej, verejnej infraštruktúry cestovného ruchu.

Priorita 4: Regenerácia sídiel [približne 32,9 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • obnova asi 500 centier rastu zlepšením ich fyzického prostredia
 • obnova asi 50 obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí
 • prípravu a aktualizáciu regionálnych rozvojových dokumentov
 • podpora infraštruktúry bývania
 • príprava a aktualizácia regionálnych rozvojových dokumentov
 • podpora infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb.

Priorita 5: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnost regiónov [približne 10,4 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je zvýšiť úroveň dopravnej obslužnosti regiónov prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a vo výnimočných prípadoch budovania regionálnych komunikácií druhej a tretej triedy, vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov zabezpečujúcich zvyšovanie úrovne dopravných, bezpečnostných a environmentálnych aspektov.

Priorita 6: Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 [približne 3,9 % celkových finančných prostriedkov]

Technická pomoc zabezpečí efektívne riadenie a implementáciu programu. Finančná pomoc pokrýva aktivity na prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie a kontrolu programu a informácie o programe spolu s aktivitami, ktoré posilňujú administratívnu kapacitu na implementáciu programu.

Priorita 7: Technická pomoc [približne 2,9 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti východného Slovenska, predovšetkým mesta Košice a jeho okolia v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.

Finančné a technické informácie

Operačný program na roky 'západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK161PO003

Number of decision

C/2007/4449 + C/2011/5362

Dátum schválenia - konečné

24/09/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Infraštruktúra vzdelávania 417 056 614 73 598 226 490 654 840
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 211 298 916 37 288 044 248 586 960
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu 149 142 432 26 319 253 175 461 685
Obnova sídiel 510 558 824 90 098 616 600 657 440
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 161 218 641 28 450 349 189 668 990
Technická pomoc 45 228 500 7 981 500 53 210 000
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 60 000 000 10 588 236 70 588 236
Celkom 1 554 503 927 274 324 224 1 828 828 151