Operačný program 'Operačný program Doprava'

Program v rámci cieľa Konvergencia, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Európska komisia schválila 13. septembra 2007 operacný program pre Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. Operacný program „Doprava“ spadá do rámca ciela Konvergencia s celkovým rozpoctom približne 3,8 miliardy EUR. Investície Spolocenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sú približne 877 miliónov EUR a prostredníctvom Kohézneho fondu približne 2,3 miliardy EUR, co predstavuje asi 29,4 % celkových investícií EÚ vyclenených pre Slovensko v rámci kohéznej politiky na roky 2007 – 2013.

1. Zámer a ciel programu

Celkovým cielom programu je podpora trvalo udržatelnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Opatrenia prispejú k vzájomnej previazanosti slovenských regiónov a zlepšeniu prístupu k transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T), cím sa prispeje k zníženiu regionálnych rozdielov, zlepšeniu hospodárskeho rozvoja a zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Hlavná dopravná infraštruktúra zaostáva za inými clenskými štátmi EÚ a Slovensko sa musí sústredit na:

 • další rozvoj dialnic a rýchlostných ciest;
 • modernizáciu železnicnej infraštruktúry;
 • rozvoj verejných intermodálnych terminálov;
 • výzvy environmentálnej udržatelnosti v kontexte zmeny klímy;
 • podporu verejnej dopravy.

Operacný program podporí aktivity priamo súvisiace s hlavnou dopravnou infraštruktúrou a trvalo udržatelnou mobilitou. Prispeje preto významne k plneniu lisabonských a göteborských strategických cielov.

2. Ocakávaný vplyv investíciíOcakávaný vplyv investícií

Programom sa zabezpecí modernizácia približne 200 km železníc, 170 km nových dialnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy. Prinesie to úsporu casu, približne 1 hodinu v osobnej železnicnej doprave a 70 minút v osobnej i nákladnej cestnej doprave. Dalším prínosom bude zníženie poctu nehôd na cestách, zvýšenie hustoty ciest vyššej triedy, ako aj zvýšenie podielu železnicnej dopravy v nákladnej doprave.

3. Priority

Ciele operacného programu „Doprava na roky 2007 – 2013“ sú tieto:

 • vybudovanie hlavnej dopravnej infraštruktúry;
 • zlepšenie dostupnosti regiónov prostredníctvom investícií do dopravnej infraštruktúry;
 • podpora verejnej osobnej dopravy.

Štruktúru operacného programu „Doprava 2007 – 2013“ predstavujú tieto priority:

Priorita 1: Železnicná infraštruktúra [približne 24,4 % celkových financných prostriedkov]

Cielom tejto priority je modernizácia a rozvoj železnicnej infraštruktúry v kontexte TEN-T, cím sa zvýši interoperabilita, povolená rýchlost a zlepší kvalita a bezpecnost prevádzky.

Priorita 2: Cestná infraštruktúra TEN-T [približne 30,3 % celkových financných prostriedkov]

Cielom tejto priority je prispiet k výstavbe nových dialnic v kontexte prístupu k TEN-T, co významne ovplyvní dostupnost hlavnej európskej cestnej siete, cestnú bezpecnost a kvalitu ciest.

Priorita 3: Intermodálna dopravná infraštruktúra [približne 3,2 % celkových financných prostriedkov]

Táto priorita prispeje k sieti verejných intermodálnych terminálov na základe zásad trvalo udržatelnej mobility, cím sa vytvoria základné podmienky na rozvoj ekologicky priaznivejších dopravných systémov.

Priorita 4: Infraštruktúra pre integrované transportné systémy [približne 14,7 % celkových financných prostriedkov]

Cielom tejto priority je integrácia verejnej železnicnej dopravy do mestských dopravných systémov, ktorá bude prínosom pre verejnú dopravu i trvalo udržatelnú dopravnú mobilitu.

Priorita 5: Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty prvej triedy) [približne 23,1 % celkových financných prostriedkov]

Cielom je další rozvoj rýchlostných ciest a ciest prvej triedy, ktorý prispeje k rovnomernému a postupnému rozvoju národnej cestnej infraštruktúry. Tento ciel prispeje k odstranovaniu kritických lokalít z hladiska objemu dopravy a dopravných nehôd.

Priorita 6: Verejná osobná železnicná doprava [približne 2,8 % celkových financných prostriedkov]

Cielom tejto priority je zlepšit kvalitu železnicných služieb a doplnkových aktivít so zameraním na modernizáciu železnicnej infraštruktúry. Toto opatrenie je zamerané na:

 • obnovu regionálnych a medziregionálnych tratí
 • podporu mobility pre cestujúcich so zníženou pohyblivostou
 • podporu regionálnej a prímestskej dopravy.

Priorita 7: Technická pomoc [približne 1,5 % celkových financných prostriedkov]

Technická pomoc zabezpecí implementáciu programu. Financná pomoc sa okrem iného vztahuje na vypracovanie koncepcných a strategických dokumentov, administratívu, monitorovanie, hodnotenie a kontrolu.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Operačný program Doprava'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK161PO004

Number of decision

C/2007/4299 final

Dátum schválenia - konečné

13/09/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Železničná infraštruktúra 782 746 878 138 131 802 920 878 680
Cestná infraštruktúra TEN-T 972 333 473 171 588 260 1 143 921 733
Intermodálna dopravná infraštruktúra 102 620 947 18 109 579 120 730 526
Infraštruktúra pre integrované dopravné systémy 471 794 200 83 257 800 555 052 000
Cestná infraštruktúra 740 794 961 130 728 523 871 523 484
Verejná osobná železničná doprava 88 510 567 88 510 567 177 021 134
Technická pomoc 48 103 569 8 488 865 56 592 434
Celkom 3 206 904 595 638 815 396 3 845 719 991