Operačný program 'Výskum a vývoj'

Program v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Dňa 28. novembra 2007 Európska komisia schválila operačný program pre Slovensko na obdobie 2007 – 2013 s názvom „Výskum a vývoj“. Program s viacerými cieľmi zahŕňa podporu Spoločenstva pre všetky regióny Slovenska a disponuje rozpočtom v celkovej výške približne 1,4 miliardy EUR. Pomoc Spoločenstva z EFRR predstavuje približne 1,2 miliardy EUR, čo je približne 10,4 % celkových finančných prostriedkov EÚ pre Slovensko v rámci politiky súdržnosti v období 2007 – 2013.

1. Cieľ a účel programu

Všeobecným cieľom programu je modernizácia a zlepšenie efektivity výskumu a vývoja (V&V) a infraštruktúry na vysokoškolských inštitúciách na Slovensku. Program podporí úzku spoluprácu medzi akademickým a hospodárskym sektorom v krajine a umožní širšie využitie aplikovaného výskumu s cieľom prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Program poskytne podporu na činnosti v oblasti výskumu a vývoja v celej krajine z finančných prostriedkov v rámci oboch cieľov – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Program takisto podporí aktualizáciu infraštruktúry na vysokoškolských inštitúciách v oblastiach Slovenska, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia.

2. Očakávaný vplyv investícií

Program je zameraný na podporu približne 1 600 projektov s cieľom dosiahnuť všeobecný cieľ programu. Tieto projekty budú priamo podporovať približne 17 000 výskumných pracovníkov a očakáva sa, že umožnia rozvoj až 50 nových spoločností v sektore malých a stredných podnikov (MSP). Zdroje poskytnuté z operačného programu by mali viesť celkom k trojnásobnému nárastu investícií v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku, ktoré by mali narásť na 1,5 % HDP.

3. Priority

Program je štruktúrovaný podľa týchto priorít:

Priorita 1: Infraštruktúra výskumu a vývoja [približne 21,9 % celkových finančných prostriedkov]

Všeobecným cieľom tejto priority je modernizovať a zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry s cieľom umožniť zvýšenú spoluprácu medzi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja a sociálnymi a hospodárskymi sektormi.

Priorita 2: Podpora výskumu a vývoja [približne 32,8 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je poskytnúť podporu projektom výskumu a vývoja, ktoré umožnia väčšiu konkurencieschopnosť a vznik nových inovačných malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií.

Priorita 3: Infraštruktúra výskumu a vývoja v bratislavskom regióne [približne 10,5 % celkových finančných prostriedkov]

Prostredníctvom tejto priority sa poskytne podpora pre technickú infraštruktúru s cieľom umožniť prenos technológií a poznatkov v rámci bratislavského regiónu.

Priorita 4: Podpora výskumu a vývoja v bratislavskom regióne [približne 15,7 % celkových finančných prostriedkov]

Prostredníctvom tejto priority sa podporí rozvoj projektov aplikovaného výskumu v bratislavskom regióne.

Priorita 5: Infraštruktúra vysokoškolských inštitúcií [približne 16,5 % celkových finančných prostriedkov]

Táto priorita sa zameriava na zlepšenie kvality vzdelávania na vysokoškolských inštitúciách (univerzitách) prostredníctvom zlepšenia vzdelávacieho zariadenia a infraštruktúry.

Priority 6 a 7: Technická pomoc [približne 2,6 % celkových finančných prostriedkov]

Na realizáciu programu sa poskytne technická pomoc. Vyhradená je aj finančná pomoc, ktorá pokryje výdaje na administratívu, monitorovanie a kontrolu.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Výskum a vývoj'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK16UPO001

Number of decision

C/2007/5933

Dátum schválenia - konečné

28/11/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Infraštruktúra výskumu a vývoja 264 318 054 46 644 362 310 962 416
Podpora výskumu a vývoja 396 477 080 69 966 544 466 443 624
Infraštruktúra výskumu a vývoja v bratislavskom regióne 126 386 410 22 303 484 148 689 894
Podpora výskumu a vývoja v bratislavskom regióne 189 579 614 33 455 227 223 034 841
Infraštruktúra vysokoškolských inštitúcií 200 000 000 35 294 118 235 294 118
Technická pomoc: Cieľ Konvergencia 22 204 866 3 918 506 26 123 372
Technická pomoc: Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 10 449 349 1 844 003 12 293 352
Celkom 1 209 415 373 213 426 244 1 422 841 617