Operačný program na roky 'Informačná spoločnosť '

Program v rámci cieľa Konvergencia, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Európska komisia schválila 17. septembra 2007 operacný program pre Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. Operacný program „Informacná spolocnost“ spadá do rámca ciela Konvergencia s celkovým rozpoctom takmer 1,2 miliardy EUR. Investície Spolocenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sú približne 988 miliónov EUR, co predstavuje približne 9,1 % celkových investícií EÚ vyclenených pre Slovensko v rámci kohéznej politiky na roky 2007 – 2013. Oprávnené sú iba konvergencné regióny (na mape oznacené cervenou farbou).

1.Zámer a ciel programu

Celkovým cielom operacného programu je vytvorit informacnú spolocnost ako prostriedok k dosiahnutiu výkonnej znalostnej ekonomiky na Slovensku. Program je zameraný na pozitívne využívanie technologických zmien posledných rokov s cielom vytvorit zo Slovenska atraktívnu krajinu na investovanie a život.

Rozvoj informacnej spolocnosti v Slovenskej republike bude možný iba prostredníctvom zvýšeného využívania informacných a komunikacných technológií (IKT) v podnikoch, domácnostiach a verejnej správe. Väcšia inklúzia sa môže stat skutocnostou iba ak sa zavedú služby e-vlády umožnujúce používatelom online prístup k vysoko kvalitným službám. Aby sa tieto služby sprístupnili verejnosti, musí sa na základe programu dosiahnut rovnaký prístup zabezpecením vyššej dostupnosti lepších infraštruktúr IKT.

2. Ocakávaný vplyv investícií

Program zabezpecí on-line pristupnost 20 zakladnych sluzieb samospravy s naslednym znizenim administrativnych ukonov. To usetri minimalne 40 hodin administrativnych prac na obyvatela za rok. Naviac, operacny program prispeje k zvyseniu pokrytia Slovenska sirokopasmovym internetom az na 96% populacie (v sucasnosti 93%).

3. Priority

Hlavnými cielmi programu Informacná spolocnost sú tieto:

  • elektronizácia verejnej správy (t. j. prechod z prostredia papierových služieb do prostredia elektronických služieb)
  • rozvoj elektronických služieb
  • rozvoj a obnova infraštruktúry pamätových a fondových inštitúcií
  • zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu.

Štruktúru operacného programu „Informacná spolocnost 2007 – 2013“ predstavujú tieto priority:

Priorita 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb [približne 70 % celkových financných prostriedkov]

Dnes sa Slovensko nachádza v pociatocnej fáze implementácie služieb e-vlády. Táto oblast sa identifikovala ako priorita pre Slovensko na základe možnosti, že sa verejné služby nielen sprístupnia online, ale že sa postupy prepracujú tak, aby boli jednoduchšie a efektívnejšie. Toto opatrenie má za ciel vytvorit ústredný online portál, prostredníctvom ktorého bude mat verejnost prístup k elektronickým službám. Dalším cielom je spustit aplikácie „back office“, ako aj celý rad metód (napr. servisné kiosky, digitálna TV, mobilné telefóny), ktoré poskytnú aj dalšie elektronické služby. Operacný program zabezpecí dostupnost siete integrovaných obslužných miest po celej krajine.

Priorita 2: Rozvoj a obnova národnej infraštruktúry pamätových a fondových inštitúcií [približne 17 % celkových financných prostriedkov]

Pamätové a fondové inštitúcie po celom Slovensku obsahujú obrovské množstvo kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedicstva. Táto priorita má za ciel sprístupnit tieto materiály používatelom bez ohladu na to, kde sa nachádzajú. Tieto ciele sa dosiahnu využívaním technológií na poskytnutie digitálneho prístupu k archívom pamätových a fondových inštitúcií. Okrem toho digitalizovaný obsah umožní co najširšie využívanie údajov v oblasti výskumu a vývoja, inovácií, miestneho a regionálneho rozvoja.

Priorita 3: Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu [približne 10 % celkových financných prostriedkov]

Táto priorita zabezpecí každému prístup k širokopásmovému internetu. V súcasnosti patrí Slovensko k najmenej rozvinutým clenským štátom EÚ, pokial ide o dostupnost širokopásmového internetu. Jedným z hlavných dôvodov tohto stavu je nedostatocný rozvoj sietí. Program sa ako prostriedok zabezpecenia všeobecného prístupu zameria na oblasti, ktoré sú z komercného hladiska najmenej atraktívne.

Priorita 4: Technická pomoc [približne 3 % celkových financných prostriedkov]

Program bude pocas implementácie využívat technickú pomoc. Financná pomoc sa týka správy, monitorovania a kontroly.

Finančné a technické informácie

Operačný program na roky 'Informačná spoločnosť '

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK161PO001

Number of decision

C/2007/4352 + C/2010/7981

Dátum schválenia - konečné

17/09/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 697 268 409 123 047 366 820 315 775
Rozvoj a obnova infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií 163 541 958 28 860 346 192 402 304
Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu 96 201 152 16 976 674 113 177 826
Technická pomoc 31 083 886 5 485 392 36 569 278
Celkom 988 095 405 174 369 778 1 162 465 183