Operačný program Zdravotníctvo 'západného Slovenska, stredného Slovenska a východného Slovenska'

Program v rámci cieľa Konvergencia, spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Dna 8. novembra 2007 Európska komisia schválila operacný program pre Slovensko na obdobie 2007 – 2013 s názvom „Operacný program Zdravotníctvo“. Tento program zahrna podporu Spolocenstva pre všetky regióny Slovenska (okrem Bratislavského regiónu) v rámci ciela Konvergencia. Celkový verejný rozpocet programu predstavuje približne 294 miliónov eur. Financné prostriedky Spolocenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) predstavujú približne 250 miliónov eur, co je približne 2,2 % celkových financií EÚ investovaných na Slovensku v rámci kohéznej politiky v období 2007 – 2013.

1. Úcel a ciel programu

Operacný program Zdravotníctvo (OPZ) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky zameraný na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry primárne zameranej na liecbu a prevenciu ochorení „skupiny 5“. Z dôvodov vysokej miery chorobnosti a úmrtnosti súvisiacej s týmito ochoreniami na Slovensku.

Do „skupiny 5“ patria ochorenia:

  • ochorenia obehovej sústavy,
  • nádory,
  • vonkajšie príciny ochorení a úmrtí,
  • choroby dýchacej sústavy a
  • choroby tráviacej sústavy.

Charakter intervencií OPZ v rámci zdravotníckej infraštruktúry takisto prispieva k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budov a bezbariérových budov využívaných zdravotníckymi zariadeniami.

Globálnym cielom programu je zlepšenie podmienok vplývajúcich na zdravotný stav populácie prostredníctvom zvyšovania kvality, úcinnosti a prístupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckej infraštruktúry zameriavajúcej sa na všeobecné nemocnice, špecializované nemocnice, polikliniky a zdravotné strediská. Program navyše podporí dva národné projekty: 1) nákup a dodávku mobilných mamografických jednotiek a 2) dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby Slovenska.

2. Ocakávaný vplyv investícií

Intervencie zabezpecia výstavbu alebo rekonštrukciu a modernizáciu približne 30 všeobecných a špecializovaných nemocníc, ktoré sa primárne zameriavajú na liecbu ochorení „skupiny 5“. Program takisto zabezpecí rekonštrukciu a modernizáciu približne 28 polikliník a zdravotných stredísk, ktoré sa primárne zameriavajú na prevenciu ochorení „skupiny 5“. Takisto podporí tieto národné projekty:

  • Nákup a dodávku mobilných mamografických jednotiek ako prostriedok na skvalitnenie aktívnej prevencie s cielom zníženia miery úmrtnosti na ochorenie rakoviny prsníka.
  • Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby Slovenska, ktorá sa zameriava na zabezpecenie národnej sebestacnosti v produkcii krvných produktov najvyššej možnej kvality a bezpecnosti v podmienkach maximálnej efektívnosti v požadovanom objeme.

Hlavnými cielmi Operacného programu Zdravotníctvo sú:

  • Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc a špecializovaných nemocníc primárne zameraných na liecbu ochorení „skupiny 5“.
  • Podpora rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa primárne zameriava na prevenciu a podporu zdravia v rámci ochorení „skupiny 5“ v súcinnosti so zabezpecením adekvátneho prístrojového vybavenia.

3. Priority

Program je štruktúrovaný podla týchto priorít:

Priorita 1: Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc [približne 77,2 % celkových financných prostriedkov]

Intervencie v rámci prioritnej osi sa zameriavajú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných a špecializovaných nemocníc, ktoré sa primárne zameriavajú na liecbu ochorení „skupiny 5“ (vrátane dodávky špickovej zdravotníckej techniky – high technology, informacných technológií a inej potrebnej techniky).

Priorita 2: Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám [približne 19,6 % celkových financných prostriedkov]

Druhá priorita sa zameriava na rekonštrukciu a modernizáciu polikliník a zdravotných stredísk, ktoré sa primárne zameriavajú na prevenciu ochorení „skupiny 5“ (vrátane dodávky špickovej zdravotníckej techniky – high technology, informacných technológií a inej potrebnej techniky). V rámci tejto prioritnej osi sa program takisto zameriava na podporu dvoch národných projektov: 1) nákup a dodávku mobilných mamografických jednotiek a 2) dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby Slovenska.

Priorita 3: Technická pomoc [približne 3,1 % celkových financných prostriedkov]

Technickou pomocou sa zabezpecí úcinné riadenie a implementácia programu. Financná podpora pokrýva prípravné, riadiace, monitorovacie, hodnotiace, informacné a kontrolné aktivity programu spolu s aktivitami na posilnenie administratívnej kapacity na realizáciu programu.

Finančné a technické informácie

Operačný program Zdravotníctvo 'západného Slovenska, stredného Slovenska a východného Slovenska'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK161PO005

Number of decision

C/2007/5503

Dátum schválenia - konečné

08/11/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc 193 075 000 34 072 059 227 147 059
Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 49 100 000 8 664 706 57 764 706
Technická pomoc 7 825 000 1 380 882 9 205 882
Celkom 250 000 000 44 117 647 294 117 647