Operačný program pre bratislavský kraj

Program v rámci cieľa „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Dňa 3. decembra 2007 Európska komisia schválila regionálny operačný program pre bratislavský kraj v Slovenskej republike na obdobie 2007 – 2013. Operačný program spadá do rámca stanoveného pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a má celkový rozpočet vo výške približne 112 miliónov EUR. Investície Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) dosahujú približne 95,2 miliónov EUR, čo predstavuje približne 0,8 % celkových investícií EÚ vyčlenených pre Slovenskú republiku v rámci kohéznej politiky na obdobie 2007 – 2013.

1. Cieľ a účel programu

Všeobecným cieľom operačného programu pre bratislavský kraj je posilnenie konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja jeho znalostnej ekonomiky za súčasného zvyšovania atraktívnosti regiónu a kvality života. Program je reakciou na potrebu zvýšenia inovačnej kapacity malých a stredných podnikov (MSP) za súčasného rozvíjania informačnej spoločnosti tohto regiónu s cieľom zabezpečiť dlhodobý hospodársky rast a konkurencieschopnosť. Zároveň je zameraný na zlepšenie atraktívnosti regiónu pre svojich občanov a turistov prostredníctvom podpory obnovy sídiel a regionálnej a mestskej verejnej dopravy. Niektoré opatrenia takisto prispievajú k stimulácii energetickej účinnosti a výroby obnoviteľnej energie.

2. Očakávaný vplyv investícií

Operačný program zabezpečí obnovu minimálne štyroch mestských častí v Bratislavskom kraji, čo prispeje k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov, na ktoré sa vzťahujú tieto stratégie integrovaného mestského rozvoja. Programom sa budú podporovať takisto projekty zamerané na obnovu približne 50 sídiel ako aj projekty na rozvoj cestovného ruchu. Intervenciami sa bude takisto podporovať čistá mestská doprava a zabezpečí sa zvýšenie počtu cestujúcich, ktorí používajú regionálnu a mestskú verejnú dopravu.

Znalostná ekonomika bude podporovaná prostredníctvom projektov zameraných na inovácie a transfer technológií malým a stredným podnikom (vrátane ekologických výrobkov a postupov) a rozvoj informačnej spoločnosti regiónu. Výsledkom intervencií bude preto vytvorenie nových pracovných miest.

3. Priority

Hlavnými cieľmi tohto operačného programu sú:

  • zvýšenie atraktívnosti regiónu prostredníctvom zlepšenia kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja a
  • podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám (IKT), najmä pre MSP.

Program je štruktúrovaný podľa týchto priorít:

Priorita 1: Infraštruktúra [približne 57 % celkových finančných prostriedkov]

V rámci tejto priority by sa mal program zamerať na riešenie problémov urbanizmu v minimálne štyroch mestských častiach Bratislavského kraja, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené fyzickým zničením a sociálnym vylúčením, a to prostredníctvom implementácie ich stratégií integrovaného rozvoja. Okrem toho sú intervencie v rámci týchto prioritných ôs zamerané na:

  • obnovu približne 50 centier rastu zlepšením ich fyzického prostredia,
  • podporu infraštruktúry bývania
  • podporu cyklistických trás s cieľom rozvíjať cestovný ruch a
  • regionálnu a mestskú hromadnú dopravu.

Priorita 2: Znalostná ekonomika [približne 39,5 % celkových finančných prostriedkov]

Táto priorita sa zameriava na:

  • podporu tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v malých a stredných podnikoch vrátane inovačných technológií, ktorých cieľom je zníženie energetickej a materiálovej náročnosti, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, zníženie a prevencia znečistenia ovzdušia,
  • podporu elektronizácie samosprávy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni,
  • zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP.

Intervencie umožnia bratislavskému kraju prechod k znalostnej ekonomike.

Priorita 3: Technická pomoc [približne 3,7 % celkových finančných prostriedkov]

Technickou pomocou sa zabezpečí účinné riadenie a implementácia programu. Finančná podpora pokrýva prípravné, riadiace, monitorovacie, hodnotiace, informačné a kontrolné aktivity programu spolu s aktivitami na posilnenie administratívnej kapacity na implementáciu programu.

Finančné a technické informácie

Operačný program pre bratislavský kraj

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK162PO001

Number of decision

C/2007/6125 + C/2007/6459

Dátum schválenia - konečné

03/12/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Infraštruktúra 54 140 147 9 554 145 63 694 292
Znalostná ekonomika 37 587 460 6 633 082 44 220 542
Technická pomoc 3 480 000 614 118 4 094 118
Celkom 95 207 607 16 801 345 112 008 952