Operačný program 'Životné prostredie'

Program v rámci cieľa Konvergencia, spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Dňa 8. novembra 2007 Európska komisia schválila národný operačný program pre Slovensko v rámci cieľa Konvergencia na obdobie 2007 – 2013 s názvom „Životné prostredie 2007 – 2013“. Celkový rozpočet programu predstavuje približne 2,1 miliardy eur. Finančné prostriedky Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu predstavujú 1,82 miliardy eur, čo je približne 15,5 % celkových financií EÚ investovaných na Slovensku v rámci kohéznej politiky v období 2007 – 2013.

1. Úcel a ciel programu

Globálnym cieľom operačného programu je zlepšiť racionálne využívanie zdrojov, zvýšiť kvalitu infraštruktúry životného prostredia na Slovensku v súlade s legislatívou EÚ a SR a posilniť aspekty životného prostredia týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja.

Uvedený cieľ vyplýva priamo z potreby splnit záväzky SR voči EÚ, ktoré vyplývajú z prechodných období stanovených v zmluve o pristúpení. Cieľom je prioritizovať zložité a finančné náročné činnosti z hľadiska implementácie environmentálneho európskeho acquis v oblasti vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Plnením uvedeného globálneho cieľa sa zvyšuje atraktivita Slovenska, skvalitňujú sa podmienky pre život, posilňuje sa otvorený charakter spoločnosti z jej sociálno-priestorového hľadiska a vytvárajú sa podmienky pre jej trvalo udržateľný rozvoj.

2. Ocakávaný vplyv investícií

Prostredníctvom operačného programu sa zvýši počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu na 4,4 milióna, percento obyvateľov pripojených na čistiaren odpadových vôd sa zvýši na 81 % a podiel obyvateľov zásobovaných vodou zo siete verejných vodovodov na 91 %. Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou bude predstavovat 5970 km2 a počet vyhlásených území NATURA 2000 dosiahne 420. Množstvo emisií skleníkových plynov bude predstavovat 61 902 milión ton CO2 a úroveň zhodnocovania odpadu sa zvýši na 60 %.

Špecifickými cieľmi Operačného programu Životného prostredia v období 2007 – 2013 sú:

  • integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
  • ochrana pred povodnami,
  • ochrana ovzdušia,
  • minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy,
  • odpadové hospodárstvo a
  • ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
  • budovanie povodňového varovného a predpovedného systému.

3. Priority

Operačný program je štruktúrovaný podľa týchto priorít:

Priorita 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd [približne 50,9 % celkových finančných prostriedkov]

Špecifickým cieľom je znížit znecistenie vôd a zvýšiť kvalitu života občanov Slovenska dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry slovenského vodného hospodárstva v zmysle právnych predpisov EÚ. Všetky aktivity sa uskutočňujú v kontexte integrovaného manažmentu povodí a smerujú k dosiahnutiu dobrého ekologického a chemického stavu vôd, ako aj vyhovujúceho bilančného stavu vôd v rámci povodia.

Priorita 2: Ochrana pred povodňami [približne 6,7 % celkových finančných prostriedkov]

Táto priorita sa zameriava na ochranu pred povodnami prostredníctvom preventívnych opatrení na ochranu pred povodnami a vybudovania povodnového varovného a predpovedného systému.

Priorita 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy [približne 10 % celkových financných prostriedkov]

Špecifickým cieľom je znižovanie emisií znečisťujúcich látok a znižovanie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ.

Priorita 4: Odpadové hospodárstvo [približne 26,9 % celkových financných prostriedkov]

Táto priorita sa zameriava na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, ako aj na znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.

Priorita 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny [približne 2,8 % celkových finančných prostriedkov]

Cielom je dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody.

Priorita 6: Technická pomoc [približne 2,7 % celkových financných prostriedkov]

Technickou pomocou sa zabezpečí bezproblémová realizácia programu, ako aj prostriedky na podporu spracovania strategických a metodických dokumentov. Finančná podpora zahŕňa okrem iného administratívu, monitorovanie, hodnotenie a kontrolu.

Priorita 7: Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému [menej než 1% celkových finančných prostriedkov]

Cieľom je vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Životné prostredie'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK161PO002

Number of decision

C/2007/5500 + C/2010/2270

Dátum schválenia - konečné

08/11/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Ochrana a racionálne využívanie vôd (KF) 915 643 065 161 584 070 1 077 227 135
Ochrana pred povodňami (KF) 120 000 000 21 176 471 141 176 471
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (EFRR) 180 000 000 31 764 706 211 764 706
Odpadové hospodárstvo (KF) 485 000 000 85 588 235 570 588 235
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (EFRR) 50 756 935 8 957 106 59 714 041
Technická pomoc (KF) 48 600 000 8 576 471 57 176 471
Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému 20 000 000 3 529 412 23 529 412
Celkom 1 820 000 000 321 176 471 2 141 176 471