Operačný program 'Konkurencieschopnosť a hospodársky rast'

Program v rámci cieľa 'konvergencia', spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Dňa 28. novembra 2007 Európska komisia schválila operačný program pre Slovenskú republiku na obdobie 2007 – 2013 s názvom „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. Program zahŕňa podporu Spoločenstva pre všetky slovenské regióny v rámci stanovenom pre cieľ „konvergencia“ a má celkový rozpočet okolo 908 miliónov EUR. Investície Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) dosahujú približne 777 miliónov EUR (po revizii Operacneho programu z roku 2010, ktora se tykala realokácie 5 milonov EUR z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operacneho programu Konkurenceschopnost a hospodarsky rast - v nadväznosti na implementáciu iniciatívy financeneho nastroje JEREMIE v Slovenskej republike) , čo predstavuje približne 2,9 % celkových investícií EÚ vyčlenených pre Slovenskú republiku v rámci kohéznej politiky na obdobie 2007 – 2013.

1. Cieľ a účel programu

Celkovým cieľom programu je udržať a posilniť konkurencieschopnosť a efektivitu priemyselnej výroby a sektora energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a iných vybraných služieb, za súčasného rešpektovania podmienok trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom je prispievať k posilneniu hospodárskej výkonnosti Slovenska ako celku a znížiť existujúce rozdiely v hospodárskych výsledkoch jednotlivých regiónov.

Osobitná pozornosť sa venuje podpore tých činností, ktoré majú pozitívny vplyv na zamestnanosť a rozvoj inovácií. Stálou prioritou hospodárskej politiky Slovenska je, aby zvýšenie konkurencieschopnosti v sektoroch zahrnutých do operačného programu uľahčilo približovanie Slovenska a jeho regiónov k úrovni EÚ-27 na konci programového obdobia 2007 – 2013.

2. Očakávaný vplyv investícií

Cieľom programu je zvýšiť úroveň výdavkov na inovačné aktivity v rámci malých a stredných podnikov (MSP) z 5 miliónov SKK na začiatku programu na 124 miliónov SKK. Okrem toho je cieľom programu:

  • uľahčiť vyše 10 inovačných projektov,
  • podporovať vyše 300 MSP a
  • vytvoriť 34 priemyselných parkov.

V oblasti energetiky bude výsledkom 15-násobné zvýšenie využívania obnoviteľnej energie v priemysle. Pokiaľ ide o cestovný ruch, vytvorí sa deväť turistických centier a vyše 30 nových produktov cestovného ruchu.

3. Priority

Hlavnými cieľmi operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ sú:

  • inovácie a hospodársky rast;
  • energetická účinnosť vrátane využívania obnoviteľnej energie a cestovný ruch.

Program je štruktúrovaný podľa týchto priorít:

Priorita 1: Inovácie a konkurencieschopnosť [približne 56,0 % celkových finančných prostriedkov]

Všeobecným cieľom tejto priority je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb prostredníctvom inovácií. Zameriava sa na podporu činností, ktoré zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj, zvýšia konkurencieschopnosť, rast pridanej hodnoty a počtu pracovných miest v priemysle a službách.

Priorita 2: Sektor energetiky [približne 21,9 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je:

  • zvýšiť energetickú účinnosť pri výrobe, preprave a spotrebe energie,
  • znížiť energetickú náročnosť pri priemyselnej výrobe, pokiaľ ide o spotrebu primárnych zdrojov energie a
  • zvýšiť využívanie obnoviteľnej energie.

Priorita 3: Cestovný ruch [približne 19,0 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je podporovať využívanie prírodného a kultúrneho potenciálu Slovenskej republiky pri rozvoji trvalo udržateľného cestovného ruchu. Táto priorita sa zameriava na propagáciu slovenského cestovného ruchu na miestnej i medzinárodnej úrovni.

Priorita 4: Technická pomoc [približne 3,1 % celkových finančných prostriedkov]

Na implementáciu programu sú vyhradené prostriedky vo forme technickej pomoci. Finančná podpora je k dispozícii na zabezpečenie administratívy, monitorovania a kontroly.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Konkurencieschopnosť a hospodársky rast'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007SK161PO006

Number of decision

C/2007/5940

Dátum schválenia - konečné

28/11/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Inovácie a konkurencieschopnosť 437 320 000 77 174 118 514 494 118
Sektor energetiky 168 836 400 29 794 659 198 631 059
Cestovný ruch 146 680 000 25 884 706 172 564 706
Technická pomoc 24 163 600 4 264 165 28 427 765
Celkom 777 000 000 137 117 648 914 117 648