Operačný program 'URBACT II'

URBACT II (program mestského rozvoja) zameraný na štrukturálnu pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa európskej územnej spolupráce vo všetkých členských štátoch za účasti Nórska a Švajčiarska.

Európa

Ďalšie nástroje

 

Dňa 2. októbra 2007 Európska komisia schválila program URBACT II na roky 2007 – 2013, program európskej územnej spolupráce, ktorý sa vzťahuje na celú Európsku úniu, vrátane Nórska a Švajčiarska.

Cieľom programu je podporovať spoluprácu v oblasti rozvoja miest a posilňovať výmenu skúseností medzi európskymi mestami. Jeho celkový rozpočet predstavuje približne 68 miliónov EUR. Podpora Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) predstavuje približne 53 miliónov EUR, teda asi 12 % celkových investícií EÚ vyčlenených na medziregionálnu spoluprácu a programy na vytváranie sietí v rámci cieľa európskej územnej spolupráce, ktorý je jedným z cieľov kohéznej politiky na roky 2007 – 2013.

1. Účel a cieľ programu

Program mestského rozvoja URBACT II má zlepšiť účinnosť politík rozvoja miest a posilniť spoločnú koncepciu integrovaného rozvoja miest. Podporuje kapitalizáciu a šírenie znalostí a aktívne prispieva k vykonávaniu (obnovenej) lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Program je zameraný najmä na:

poskytovanie nástrojov na výmeny a vzdelávanie pre osoby, ktoré prijímajú rozhodnutia v tejto oblasti politiky, pre ľudí z praxe a pre ďalšie orgány zapojené do rozvoja mestských politík: URBACT II je platformou na výmenu, ktorá slúži na vytváranie tematických sietí a pracovných skupín („projektov“) – každý projekt v zásade pozostáva z miest, môžu sa však zapojiť aj miestne orgány, univerzity a výskumné centrá,

 • získavanie nových poznatkov z výmen medzi partnermi v rámci programu URBACT, ktorí si navzájom vymieňajú skúsenosti a osvedčené postupy, vyvodzujú závery a vychádzajú z nich, pričom uplatňujú tematický prístup a odborné znalosti,
 • šírenie a prenos osvedčených postupov a skúseností získaných z výmen s cieľom sprístupniť ich všetkým európskym mestám,
 • pomoc tvorcom politík, ľuďom z praxe a vedúcim operačných programov pri vymedzovaní miestnych akčných plánov s priamym dosahom na miestne postupy a politiky rozvoja miest.

2. Ocakávaný vplyv investícií

V rámci programu URBACT II sa podporí 46 tematických sietí a 14 pracovných skupín. Tieto budú všetky prispievať k zlepšeniu účinnosti politík rozvoja miest a k posilneniu spoločnej koncepcie integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja miest.

V záujme zvýšenia miestneho vplyvu a príkladnosti výmen musí každý partner projektu vypracovať miestny akčný plán, ktorý vypracuje s pomocou miestnej podpornej skupiny. Vytvorili sa tematické centrá s cieľom uľahčiť diskusiu a činnosti, ktorých cieľom je vzájomná výmena poznatkov medzi rôznymi tematickými sieťami a pracovnými skupinami. Týmto sa zabezpečí, aby URBACT II mohol v čo najväčšej miere čerpať z dostupných poznatkov a skúseností. V záujme lepšej komunikácie medzi orgánmi programu URBACT a miestnymi orgánmi sa v jednotlivých členských štátoch zriadili vnútroštátne miesta na šírenie informácií o programe URBACT.

URBACT II je takisto významným nástrojom pre iniciatívu Regióny pre ekonomickú zmenu. Jedným z kľúčových prvkov tejto iniciatívy je prepojenie projektov v rámci URBACT II s príslušnými regionálnymi alebo celoštátnymi operačnými programami financovanými zo štrukturálnych fondov. Navrhované pevné väzby medzi mestskými správami a riadiacimi orgánmi tak môžu priniesť obojstranný úžitok: prínosom pre riadiace orgány sú lepšie pripravené žiadosti o projekty a mestá majú výhodu spočívajúcu v priamej komunikácii a interakcii s orgánmi zodpovednými za poskytovanie finančných prostriedkov. Európska komisia udeľuje označenie „zrýchlený postup“ tým sieťam URBACT, ktoré:

 • majú zásadným spôsobom prispieť k niektorej z prioritných tém iniciatívy Regióny pre ekonomickú zmenu,
 • vyjadrili záujem úzko spolupracovať s riadiacimi orgánmi a s útvarmi Komisie a
 • spĺňajú súbor kritérií, ktoré stanovila Európska komisia.

3. Priorita

Program URBACT II je zameraný na tieto priority spolupráce:

Priorita 1: Mestá, hnacie prvky rastu a zamestnanosti [približne 44 % celkového financovania v rámci EFRR]

Tieto hlavné podtémy:

 • podpora podnikania,
 • zlepšovanie inovácií a znalostnej ekonomiky,
 • zamestnanosť a ľudský kapitál (zamestnateľnosť, kvalifikácia, prístup na trh práce, systémy vzdelávania a odbornej prípravy, tvorba pracovných miest najmä pre znevýhodnené skupiny a oblasti).

Priorita 2: Atraktívne a súdržné mestá [približne 50 % celkového financovania v rámci EFRR]

Táto priorita zahŕňa tieto hlavné podtémy:

 • integrovaný rozvoj znevýhodnených oblastí a oblastí vystavených riziku znevýhodnenia – bývalé priemyselné areály, vnútorné časti miest, zanedbané okrajové oblasti,
 • sociálna integrácia: bývanie, riadenie prisťahovalectva, mladí ľudia, zdravie, bezpečnosť, IKT, kultúra,
 • otázky životného prostredia: odpad, lepšie monitorovanie životného prostredia, lepšia kvalita vzduchu; kvalita vody a dodávka vody; obnoviteľné energie, politiky integrovanej dopravy, prechod na recyklujúcu spoločnosť,
 • správa a plánovanie miest: plánovanie miest, viacúrovňová správa, účasť občanov, územná správa (horizontálna a vertikálna).

Priorita 3: Technická pomoc [6 % celkového financovania v rámci EFRR]

Technická pomoc je dostupná na účely zabezpečenia efektívnejšieho a účinnejšieho riadenia programu URBACT II. Riadiaci orgán poveruje zabezpečením technickej pomoci najmä sekretariát programu URBACT.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'URBACT II'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Dátum schválenia - konečné

02/10/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Mestá, hnacie prvky rastu a zamestnanosti 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Atraktívne a súdržné mestá 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Technická pomoc 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Celkom 53 319 170 14 498 705 67 817 875