Operačný program 'Juhovýchodná Európa (JVE)'

Nadnárodný program spolupráce pre európsku oblasť pri prechode k integrácii „Juhovýchodná Európa (JVE)“ v rámci cieľa „európska teritoriálna spolupráca“, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Ďalšie nástroje

 

Európska komisia schválila 20. decembra 2007 nadnárodný program spolupráce 'Juhovýchodná Európa' na obdobie 2007 – 2013. Tento program zahŕňa podporu Spoločenstva pre regióny v 16 krajinách – členských štátoch, kandidátskych krajinách, potenciálnych kandidátskych krajinách a tretích krajinách.

- V prípade 14 krajín je oprávnenou oblasťou celé územie krajiny, najmä v prípade Albánska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Grécka, Maďarska, Srbska, Čiernej hory, Slovenska, Slovinska a Moldavska;

- Iba v dvoch krajinách sú oprávnené iba určité regióny: v Taliansku sú týmito regiónmi: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Benátsko, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, a na Ukrajine: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast a Odessa Oblast.

Spolu to predstavuje 200 miliónov obyvateľov. Celkový rozpočet programu je 245 miliónov EUR a pomoc Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) dosahuje 206 miliónov EUR.

1. Cieľ a účel programu

Všeobecným strategickým cieľom programu je zlepšiť „proces územnej, hospodárskej a sociálnej integrácie a prispieť k súdržnosti, stabilite a konkurencieschopnosti“ prostredníctvom rozvoja nadnárodných partnerstiev. Program sa zameriava na štyri tematické priority: inovácie, životné prostredie, dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj miest. Pre Západný Balkán to bude konkrétna príležitosť na priblíženie k Európskej únii a prehĺbenie vzťahov s krajinami, ktoré susedia s EÚ.

Oblasť juhovýchodnej Európy je najrozmanitejšou, najheterogénnejšou a najkomplexnejšou nadnárodnou oblasťou spolupráce v Európe, ktorá pozostáva zo širokého spektra krajín. Vznik nových krajín a nových hraníc zmenilo modely politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych vzťahov.

Táto oblasť prechádza rozsiahlou zmenou, pokiaľ ide o hospodárstvo a spôsoby výroby po zmenách v roku 1990. Pokým sa niektoré regióny, najmä hlavné mestá, dobre prispôsobili novým zmenám, ďalšie sa snažia preorientovať sa. Oblasť, na ktorú sa vzťahuje program, sa vyznačuje regionálnymi rozdielmi, ktoré súvisia s hospodárskou silou, inováciami, konkurencieschopnosťou a dostupnosťou medzi mestskými a vidieckymi oblasťami.

V európskej dopravnej sieti predstavuje juhovýchodná Európa most medzi severnou, južnou, východnou a západnou Európou. Existujúce siete však nemôžu udržať krok s rastúcim dopytom a neustále náročnejšími špecifikáciami noriem. Táto oblasť sa vyznačuje veľkým počtom nástrojov a koncepcií, akými sú transeurópske siete (TEN) a paneurópske dopravné koridory, je však potrebné ich ďalej rozvíjať.

V tejto oblasti sa nachádzajú rieky vhodné na prepravu nákladov, námorné hranice a rieka Dunaj, ktorá je dôležitou medzinárodnou vnútrozemskou vodnou cestou a integrujúcim faktorom v mnohých oblastiach, akými sú doprava, obchod a životné prostredie. Juhovýchodná Európa je charakteristická veľkou biodiverzitou a prírodnými zdrojmi vysokej environmentálnej hodnoty. Potenciál využívania technológií šetrných k životnému prostrediu a perspektíva budúceho hospodárskeho a sociálneho vývoja sú silnými stránkami tejto oblasti, je však potrebné riešiť aj škody na životnom prostredí z minulosti.

2. Očakávaný vplyv investícií

Program napomôže rozvoj inovácií, podnikania, hospodárstva, informačnej spoločnosti a získavania vedomostí prostredníctvom konkrétnej spolupráce, s cieľom dosiahnuť viditeľné výsledky.

Jeho cieľom je takisto zlepšenie atraktívnosti regiónov a miest, pričom treba zohľadniť trvalo udržateľný rozvoj, fyzickú dostupnosť, dostupnosť vedomostí a environmentálnu kvalitu prostredníctvom integrovaných prístupov, konkrétnej spolupráce, s cieľom dosiahnuť viditeľné výsledky.

Takisto sa ním posilní integrácia prostredníctvom podpory rovnomerného rozdelenia kapacít na všetkých úrovniach nadnárodnej územnej spolupráce.

3. Priority

Priorita 1: Cieľom uľahčenia inovácií a podnikania

je osobitne prispieť k budúcemu rozvoju juhovýchodnej Európy ako miesta inovácií, uľahčiť inovácie, podnikanie a znalostnú ekonomiku a zlepšiť integráciu a hospodárske vzťahy v oblasti spolupráce. Tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom rozvoja technologických a inovačných sietí, podporou prostredia umožňujúceho inovatívne podnikanie a zlepšenie rámcových podmienok pre inovácie. Medzi príklady projektov, ktoré možno podporovať, patria: štúdie uskutočniteľnosti, spoločné školenia týkajúce sa inovácií a technológií, vytvorenie sietí malých a stredných podnikov (MSP) atď.

Priorita 2: Cieľom ochrany a zlepšenia životného prostredia

je prispieť k zlepšeniu životných podmienok a k lepšiemu riadeniu chránených a iných prírodných/poloprírodných oblastí, prekonať obmedzenia tvorené vnútroštátnymi prekážkami, predvídať budúce environmentálne hrozby a príležitosti a rozvíjať spoločnú medzinárodnú činnosť na ochranu prírody a ľudí. Možno to dosiahnuť prostredníctvom integrovaného vodného hospodárstva a prevencie a riadenia záplav, prevencie environmentálnych rizík, riadenia prírodných zdrojov a podpory zdrojov a energetickej účinnosti. Medzi príklady projektov patria: spoločné systémy civilnej obrany, spoločné výstražné systémy, stratégie pre vidiecky a námorný turizmus, rozvíjanie sietí „zeleného priemyslu“ atď.

Priorita 3: Cieľom zlepšovania dostupnosti je spájanie

miestnych a regionálnych subjektov s európskymi sieťami (vrátane cestnej, železničnej, vnútrozemskej a námornej dopravy), ktorej súčasťou je fyzická infraštruktúra, ako aj prístup k informačnej spoločnosti. Okrem toho to podporuje aj koordinovanú prípravu na rozvoj dostupnosti sietí a podporu multimodality. Tento cieľ možno dosiahnuť prostredníctvom koordinácie podpory, plánovania a prevádzkovania primárnych a sekundárnych dopravných sietí, rozvoja stratégií zameraných na „digitálnu priepasť“ a zlepšením rámcových podmienok pre multimodálne platformy.

Priorita 4: Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti s trvalo udržateľným rastom

Cieľom je riešiť zvyšujúce sa rozdiely medzi určitými regiónmi a mestami v juhovýchodnej Európe a smerovať k „polycentrickému“ typu rozvoja. Cieľ možno dosiahnuť riešením výziev kľúčových problémov, ktoré sa týkajú metropolitných oblastí a regionálnych systémov osídlenia, podporou rovnomerného vytvárania atraktívnych a dostupných oblastí rastu a podporou kultúrnych hodnôt ako faktorov rozvoja. Medzi príklady činností patria: rozvoj spolupráce v oblasti verejnej infraštruktúry a verejných služieb, spoločné riešenia na obnovu miest, plány na reštrukturalizáciu bývalých vojenských táborov a na lepšie riadenie archeologických nálezísk atď.

Priorita 5: Technická pomoc na podporu implementácie a budovanie kapacít

prispejú k bezproblémovej implementácii programu a zvýšia kapacitu inštitúcií a príjemcov v oblasti programu.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Juhovýchodná Európa (JVE)'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007CB163PO069

Number of decision

C/2007/6590

Dátum schválenia - konečné

20/12/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Inovácie 44 051 157 7 773 734 51 824 891
Životné prostredie 53 739 828 9 483 499 63 223 327
Dostupnosť 55 160 834 9 734 265 64 895 099
Oblasti trvalo udržateľného rastu 41 338 329 7 294 999 48 633 328
Technická pomoc 12 401 497 4 133 832 16 535 329
Celkom 206 691 645 38 420 329 245 111 974