Operačný program 'Slovensko - Česká republika'

Program v rámci cieľa 'európska územná spolupráca', spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Česká republika

Ďalšie nástroje

 

Dňa 21. decembra 2007 Európska komisia schválila operačný program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou na obdobie 2007 – 2013. Program zahŕňa poskytovanie podpory Spoločenstva ako súčasti Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pre tieto regióny pozdĺž slovenskej a českej hranice:

Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj na Slovensku;

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj v Českej republike.

Operačný program spadá do rámca stanoveného pre cieľ „európska územná spolupráca“ a má celkový rozpočet okolo 109 miliónov EUR. Financovanie Spoločenstva prostredníctvom EFRR dosahuje výšku približne 93 miliónov EUR, čo predstavuje približne % celkových investícií EÚ vyčlenených na cieľ „európska územná spolupráca“ v rámci kohéznej politiky na obdobie 2007 – 2013.

1. Cieľ a účel programu

Všeobecným cieľom programu je podpora spoločného rozvoja regiónu v rámci spoločného schengenského priestoru. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky na podporu rozvoja spoločného regiónu. Celkovým cieľom programu je zvýšenie súdržnosti a konvergencie cezhraničného regiónu. Tento cieľ sa dosiahne vytvorením siete spolupracujúcich orgánov, ktoré podporujú trvalo udržateľný a integrovaný rozvoj hospodárstva, životného prostredia, sociálnych vecí, spoločnej kultúry, implementácie IT a cestovného ruchu, ktoré uchovávajú a udržujú kultúrne tradície.

Slovensko a Česká republika boli v minulosti súčasťou jedného federatívneho štátu – Československa. V roku 1993 sa tieto dve krajiny pokojne rozdelili do dvoch oddelených národných štátov. Vzájomné vzťahy týchto dvoch štátov sú v súčasnosti veľmi dobré. Tieto dve národné hospodárstva si v súčasnosti navzájom konkurujú. Životná úroveň v Českej republike je o niečo vyššia ako životná úroveň na Slovensku. Napriek tomu má Slovensko vyšší hospodársky rast.

Vzhľadom na to, že jazyky týchto dvoch krajín sú dosť podobné, neexistuje väčšia jazyková prekážka, čo by malo uľahčiť bezproblémovú implementáciu programu cezhraničnej spolupráce.

2. Očakávaný vplyv investícií

Program sa zameriava na vytvorenie stabilných sietí spolupráce v rôznych oblastiach vrátane univerzít, verejnej správy, podnikov (združení), správ hlavných i malých miest atď. Keďže existuje veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu, cieľom programu je takisto zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu, aby sa vytvorili spoločné produkty cestovného ruchu, služby i podpora. Očakáva sa takisto výrazný vplyv na prepojenosť týchto dvoch krajín (miestne cesty, železnice, cyklistické trasy).

Ďalším cieľom programu je zníženie prekážok medzi pohraničnými regiónmi a vybudovanie vzájomnej dôvery, čo sa uskutoční prostredníctvom Fondu pre mikroprojekty. Fond sa bude zameriavať na projekty typu ľudia ľuďom (people-to-people), ktoré uľahčujú spoločnú správu a služby občanom.

3. Priority

Operačný program je štruktúrovaný podľa týchto priorít:

Priorita 1: Podpora sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja a spolupráce v cezhraničnom regióne [približne 54,0 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je podporovať:

  • spoločnú spoluprácu a vytváranie sietí,
  • obnovu a zachovávanie regionálnych kultúrnych tradícií,
  • spoločný prístup k ľudským zdrojom a rozvoj vzdelávania,
  • zlepšenie činností týkajúcich sa cezhraničného hospodárskeho rozvoja a
  • potenciál cestovného ruchu s cieľom zdôrazniť jeho hospodársky význam v cezhraničnom regióne a takisto rozvoj spoločných produktov cestovného ruchu.

Priorita 2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného regiónu a životného prostredia [približne 40,0 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je:

  • zvýšiť dostupnosť cezhraničného regiónu,
  • udržať regionálnu a miestnu identitu ako i charakter krajiny v rámci cezhraničného regiónu a
  • vytvoriť požadované podmienky na obnovu a trvalú udržateľnosť kvality životného prostredia.

Priorita 3: Technická pomoc [približne 6,0 % celkových finančných prostriedkov]

Technická pomoc sa vzťahuje na riadenie programu a zahŕňa informačné a komunikačné činnosti.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Slovensko - Česká republika'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007CB163PO030

Number of decision

C/2007/6604

Dátum schválenia - konečné

21/12/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Podpora sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja a spolupráce v cezhraničnom regióne 50 079 676 8 837 590 58 917 266
Rozvoj dostupnosti cezhraničného regiónu a životného prostredia 37 096 057 6 546 363 43 642 420
Technická pomoc 5 564 408 981 955 6 546 363
Celkom 92 740 141 16 365 908 109 106 049