Operačný program 'Poľskom - Slovenskou republikou'

Program v rámci cieľa 'Európska teritoriálna spolupráca', spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Dňa 20. decembra 2007 Európska komisia schválila operačný program cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom na roky 2007 – 2013. Súčasťou programu je podpora Spoločenstva v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pre špecifické poľské a slovenské regióny, ktoré majú spoločnú hranicu: Bielsko-Bialski, Nowosądecki a Krośnieńsko-Przemyski, Žilinský kraj a Prešovský kraj. Powiaty Oświęcimski, Pszczyński, Rzeszowski a Rzeszów Powiat Grodzki v Poľsku sa môžu stať súčasťou projektov ako priľahlé oblasti, t. z. že majú nárok najviac na 20 % z prostriedkov EFRR vyhradených na tento program.

Operačný program patrí do rámca, ktorý bol stanovený pre cieľ „Európska teritoriálna spolupráca“ a ktorého celkový rozpočet je 185 miliónov EUR. Podpora Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) predstavuje približne 157 miliónov EUR, teda asi 1,8 % z celkovej sumy, ktorá bola v rámci kohéznej politiky 2007 – 2013 vyčlenená pre cieľ „Európska teritoriálna spolupráca“.

1. Cieľ a účel programu

Programovú oblasť charakterizuje nízka úroveň sociálneho a hospodárskeho rozvoja a problémy na trhu práce. Primárnym nedostatkom v regióne je chýbajúca kvalitná dopravná a komunikačná infraštruktúra, ktorá bráni cezhraničnej spolupráci a vytváraniu sietí. Rozmanitosť prírody a kultúrno-historického dedičstva je prínosom, avšak tieto charakteristické črty je potrebné chrániť a zachovávať.

Hlavným cieľom programu je využiť prístup na báze partnerstva, ktorým by sa zintenzívnila poľsko-slovenská spolupráca a podporil udržateľný rozvoj v hraničných oblastiach prostredníctvom zlepšenia cezhraničnej infraštruktúry, podpory sociálneho, hospodárskeho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja a implementácie mikroprojektov založených na aktivitách typu ľudia ľuďom.

2. Očakávaný vplyv investícií

Program by mal podporiť územnú integráciu a zlepšiť prístup do hraničných oblastí a zároveň odbúrať existujúce prekážky v dopravnej, komunikačnej a environmentálnej infraštruktúre. Vďaka aktivitám v oblasti prevencie rizík, cestovného ruchu a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva by sa hraničné oblasti mali stať atraktívnejšími pre turistov i investorov. Takisto by sa mala zintenzívniť partnerská spolupráca v oblastiach akými sú inštitúcie na trhu práce, výskumné strediská, školy a iné organizácie. K niekoľkým príkladom očakávaných vplyvov patria:

  • 70 000 ľudí, ktorí môžu využívať novú/modernejšiu dopravnú infraštruktúru,
  • 200 kilometrov nových/modernejších cezhraničných komunikačných pripojení,
  • 25 iniciatív, ktoré pomáhajú chrániť biodiverzitu,
  • 350 produktov cestovného ruchu,
  • 90 zreštaurovaných historických objektov.

3. Priority

Operačný program je rozdelený podľa nasledovných priorít:

Priorita 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry [približne 43 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je zlepšiť stav cezhraničnej infraštruktúry najmä pokiaľ ide o územnú integráciu, bezpečnosť, lepší prístup do spomínaných oblastí a ich atraktívnosť pre obyvateľov, investorova a turistov.

Priorita 2: Sociálny a hospodársky rozvoj [približne 34 % celkových finančných prostriedkov]

Touto prioritou chcú inštitúcie zapojené do programu podporiť partnerskú spoluprácu v rámci udržateľného sociálneho, hospodárskeho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja poľsko – slovenských hraničných oblastí.

Priorita 3: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) [približne 17 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je podporovať miestne iniciatívy a vybudovať cezhraničné kontakty prostredníctvom implementácie mikroprojektov založených na aktivitách typu ľudia ľuďom.

Priorita 4: Technická pomoc [približne 6 % celkových finančných prostriedkov]

Na implementáciu programu bude poskytnutá technická pomoc. Vyhradená je aj finančná pomoc, ktorá pokryje výdaje na administratívu, monitorovanie, hodnotenie a kontrolu.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Poľskom - Slovenskou republikou'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007CB163PO012

Number of decision

C/2007/6534

Dátum schválenia - konečné

20/12/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry 67 685 338 11 944 471 79 629 809
Sociálny a hospodársky rozvoj 53 518 639 9 444 466 62 963 105
Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) 26 759 320 4 722 233 31 481 553
Technická pomoc 9 444 466 1 666 670 11 111 136
Celkom 157 407 763 27 777 840 185 185 603