Operačný program cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na roky

'Operačný program cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskou republikou' - v rámci cieľa 'Európska teritoriálna spolupráca', spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Dňa 20. decembra 2007 schválila Európska komisia program cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na roky 2007 – 2013. Súčasťou operačného programu je podpora Spoločenstva v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pre špecifické maďarské a slovenské regióny, ktoré majú spoločnú hranicu: ide o maďarské regióny Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg a Budapest a slovenské regióny Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj a Košický kraj.

Operačný program patrí do rámca, ktorý bol stanovený pre cieľ „Európska teritoriálna spolupráca“ a ktorého celkový rozpočet je 208 miliónov EUR. Podpora Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) predstavuje približne 176 miliónov EUR, teda asi 2 % z celkovej sumy, ktorá bola v rámci kohéznej politiky 2007 – 2013 vyčlenená pre cieľ „Európska teritoriálna spolupráca“.

1. Cieľ a účel programu

Všeobecným strategickým cieľom programu je zvýšiť úroveň ekonomickej a sociálnej integrácie v maďarsko-slovenských prihraničných oblastiach posilnením hospodárskej konkurencieschopnosti, zvýšením sociálnej a kultúrnej súdržnosti medzi ľuďmi a komunitami, zlepšením prístupu a komunikácie a takisto ochranou prírodného bohatstva.

2. Očakávaný vplyv investícií

Medzi základné predpokladané vplyvy patria:

  • zlepšenie cezhraničného prepojenia,
  • zdokonalenie spoločnej správy verejných služieb a zdrojov,
  • vznik nových firiem a produktov cestovného ruchu, a
  • väčšia angažovanosť miestnych komunít v cezhraničnej spolupráci
  • zvyšovanie atraktívnosti regiónu.

Pri hodnotení vplyvu programu na obyvateľstvo, životné prostredie a ekonomickú prosperitu regiónu bude použitých hneď niekoľko ukazovateľov. Konkrétne ciele rátajú s 250 000 ľuďmi, ktorí môžu ťažiť zo zlepšenej infraštruktúry (cyklistické trasy, mosty a cesty), 650 ženami, ktoré sa zúčastnia spoločných školiacich a vzdelávacích aktivít a 5 000 ľuďmi, ktorí budú môcť využívať obnoviteľnú energiu.

3. Priority

Operačný program je rozdelený podľa nasledovných priorít:

Priorita 1: Hospodárstvo a spoločnosť [približne 41,0 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je rozvíjať cezhraničnú obchodnú spoluprácu podporou vybavenia podnikateľskej infraštruktúry. Zámerom je tiež budovať ľudské vzťahy v oblasti výskumu, rozvoja technológií a inovácií, podporovať spoločné využívanie ľudských zdrojov vo vzdelávaní a na trhu práce a iniciovať spoločné verejné podujatia. Takisto pôjde o podporu spoločných projektov v oblasti cestovného ruchu a zdravotnej starostlivosti a budovania sietí a partnerstiev.

Priorita 2: Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť [približne 53,0 % celkových finančných prostriedkov]

Cieľom tejto priority je vyzývať k spoločným aktivitám v oblasti ochrany prírody. Jedným z hlavných zámerov je rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane stavby ciest, hraničných prechodov cez rieky a verejnej dopravy. Podpora sa využije aj na komunikačnú infraštruktúru s cieľom zlepšiť výmenu informácií.

Priorita 3: Technická pomoc [približne 6,0 % celkových finančných prostriedkov]

Technická pomoc bude poskytnutá na implementáciu programu. Vyhradená je aj finančná pomoc, ktorá pokryje výdaje na administratívu, monitorovanie, hodnotenie a kontrolu.

Finančné a technické informácie

Operačný program cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na roky

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007CB163PO068

Number of decision

C/2007/6488

Dátum schválenia - konečné

20/12/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Hospodárstvo a spoločnosť 72 363 556 12 770 039 85 133 595
Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť 93 543 134 16 507 612 110 050 746
Technická pomoc 10 589 789 1 868 786 12 458 575
Celkom 176 496 479 31 146 437 207 642 916