Operačný program 'Central Europe'

Program v rámci cieľa európskej územnej spolupráce, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Nemecko

Ďalšie nástroje

 

Európska komisia 3. decembra 2007 schválila program európskej územnej spolupráce na roky 2007 – 2013. Program má názov „Central Europe“ a je zameraný na nadnárodnú spoluprácu medzi ôsmimi členskými štátmi. Zúčastnenými členskými štátmi sú Česká republika, Nemecko (územia na východe a na juhu), Taliansko (územia na severovýchode), Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Na programe sa zúčastní aj Ukrajina (západná časť), ktorá poskytne vlastné zdroje, ako aj príspevok z nástroja európskeho susedstva a partnerstva.

Celkový rozpočet programu je viac než 298 miliónov EUR, z čoho pomoc Spoločenstva v rámci EFRR predstavuje približne 246 miliónov EUR. Predstavuje to približne 2,8 % celkových investícií EÚ pridelených na cieľ európskej územnej spolupráce v rámci politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013.

1. Cieľ a účel programu

Prijatý program je novým programom v rámci nadnárodnej spolupráce, aj keď väčšina partnerov už spolupracovala na programe „CADSES“ v rámci INTERREG IIIB, ktorý sa na roky 2007 – 2013 rozdelil na dva osobitné programy: „Central Europe“ (Stredná Európa) a „South-East Europe“ (Juhovýchodná Európa).

Celkový cieľ programu je posilnenie územnej súdržnosti, podpora vnútornej integrácie a zlepšenie konkurencieschopnosti strednej Európy.

Tento všeobecný celkový cieľ má nasledujúce dva strategické ciele:

  • zlepšenie konkurencieschopnosti strednej Európy na základe posilnenia štruktúr v oblasti inovácie a dostupnosti;
  • zlepšenie územného rozvoja vyrovnaným a udržateľným spôsobom na základe posilnenia kvality životného prostredia a atraktívnosti miest a regiónov.

2. Očakávaný vplyv investícií

Na posúdenie vplyvu programu na konkurencieschopnosť, životné prostredie, dostupnosť, identitu regiónu, kvalitu života v mestách a regiónoch a pod. sa využije niekoľko ukazovateľov uplatniteľných na každú z priorít programu.

Očakáva sa, že program výrazne prispeje k zvýšeniu celkovej územnej súdržnosti v tejto oblasti, a to tým, že poskytne príležitosti verejným aj súkromným subjektom hľadať spoločné riešenia rovnakých problémov, ktoré presahujú regionálne a národné hranice.

3. Priority

Celkový cieľ a dva strategické ciele sa preniesli do piatich tematických priorít, pričom každá z nich je zameraná na iné sektory pôsobenia sociálno-hospodárskych subjektov aktívnych v danej oblasti. Týmito prioritami sú:

Priorita 1: Uľahčenie inovácií v strednej Európe [približne 20 % celkového financovania]

Hlavným cieľom v rámci tejto priority je vytvoriť v celej oblasti pôsobnosti programu priaznivé podmienky pre inováciu a podnikanie. Potenciál oblasti v tejto sfére je značný, ale vo vnútri strednej Európy sú obrovské rozdiely. Partneri majú za cieľ podporovať projekty, ktoré posilňujú spoluprácu v každej etape inovačného reťazca.

Priorita 2: Zlepšenie dostupnosti strednej Európy ako aj v rámci nej [približne 26 % celkového financovania]

Strednú Európu charakterizujú rôzne úrovne dostupnosti v rozmedzí od ľahko dostupných regiónov po menej dostupné rozsiahle vidiecke a periférne oblasti. Táto priorita podporí kľúčové dopravné subjekty, aby spolupracovali na vytýčení priorít, ktoré je potrebné riešiť, v snahe zvýšiť prepojenosť a interoperabilitu v strednej Európe. Keďže program nemá dostatok prostriedkov na investovanie do veľkých projektov infraštruktúry, partneri budú podporovaní, aby pripravovali konkrétne investičné plány, ktoré by sa mali predkladať iným národným alebo európskym finančným zdrojom. Priorita sa zameria aj na udržateľnosť, a preto sa budú podporovať také riešenia, ktoré sú neutrálne z hľadiska obsahu uhlíka.

Priorita 3: Zodpovedné využívanie životného prostredia [približne 26 % celkového financovania]

Pre región, na ktorý sa vzťahuje tento program, sú charakteristické vysoko rizikové oblasti z hľadiska prírodných katastrof, ako sú záplavy alebo katastrofy spôsobené ľuďmi. Majú tiež veľmi bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré je potrebné spoločne chrániť a riadiť. Táto priorita poskytne financovanie projektom v oblasti riadenia rizika a ochrany, riadenia zdrojov, energetickej efektívnosti a pod.

Priorita 4: Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov [približne 22 % celkového financovania]

Kvalita života v strednej Európe sa môže zlepšiť posilnením kapacít regiónov a miest, pokiaľ ide o osobitné plánovanie a plánovanie miest. V dôsledku toho sa budú podporovať výmena najlepšej praxe a spoločné riešenia s cieľom zlepšiť osobitné plánovanie na miestnych a regionálnych úrovniach. Ďalším dôležitým aspektom tejto priority je zváženie spôsobu, ako by sa dalo využiť bohatstvo existujúcich kultúrnych zdrojov.

Priorita 5: Technická pomoc [približne 6 % celkových finančných prostriedkov]

Pri implementácii programu sa poskytne technická pomoc. Vyhradená je aj finančná pomoc, ktorá pokryje výdaje na administratívu, monitorovanie, hodnotenie a kontrolu.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Central Europe'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007CB163PO061

Number of decision

C/2007/5817

Dátum schválenia - konečné

03/12/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Uľahčenie inovácií v strednej Európe 49 202 215 10 077 562 59 279 777
Zlepšenie dostupnosti strednej Európy ako aj v rámci nej 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Zodpovedné využívanie životného prostredia 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov 54 122 437 11 085 318 65 207 755
Technická pomoc 14 760 664 4 920 221 19 680 885
Celkom 246 011 074 52 284 763 298 295 837