Operačný program 'Rakúskom - Slovenskom'

Program v rámci cieľa 'Európska teritoriálna spolupráca', spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Rakúsko

Ďalšie nástroje

 

Dna 20. decembra 2007 Európska komisia schválila operacný program cezhranicnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom na obdobie 2007 – 2013. Súcastou operacného programu je poskytnutie podpory Spolocenstva v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pre špecifické rakúske a slovenské regióny, ktoré majú spolocnú hranicu: v Rakúsku sú to Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wiener Umland-Südteil, Nordburgenland, Wien (klúcová oblast programu) a susediace (prilahlé) regióny Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Niederösterreich-Süd a Mittelburgenland a na slovenskej strane trnavský a bratislavský samosprávny kraj.

Operacný program patrí do rámca, ktorý bol stanovený pre ciel „Európska teritoriálna spolupráca“ a ktorého celkový rozpocet je 73 miliónov EUR. Financovanie Spolocenstva prostredníctvom EFRR dosahuje výšku približne 60 miliónov EUR, co predstavuje približne 0,7 % celkových investícií EÚ vyclenených na ciel „Európska teritoriálna spolupráca“ v rámci kohéznej politiky na obdobie 2007 – 2013.

1. Ciel a úcel programu

Od otvorenia hraníc sa región dynamicky rozvíja. Južné casti pohranicného regiónu, ktorý je situovaný na priesecníku troch krajín, tažia z tejto pozície ako takej i pokial ide a hospodárske štruktúry, a vyznacujú sa pozitívnym a dynamickým rastom. Tesná blízkost dvoch hlavných miest, Viedne a Bratislavy, spolu s dobre vybudovanou infraštruktúrou regiónu, tu zohráva dôležitú úlohu. Situácia je trochu odlišná v rámci hranicného regiónu, kde sa nachádzajú mestské aglomerácie, vidiecke oblasti so slabými hospodárskymi štruktúrami a slabou cezhranicnou prístupnostou ako aj dynamické oblasti s dobrými hospodárskymi štruktúrami.

Preto napriek dosiahnutému pokroku v snahe tieto rozdiely vyrovnat, predstavujú nerovnosti v oblasti prosperity a rozvoja najväcšiu výzvu, hlavne co sa týka rozvoja fungujúcich cezhranicných vztahov pre budúcnost. Program sa zameriava aj na budovanie hranicného regiónu, ktorý je dynamický, ekonomika v jeho jednotlivých castiach je založená na znalostiach, je spolocensky a environmentálne atraktívny a zohráva klúcovú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.

2. Ocakávaný vplyv investícií

Ocakáva sa, že realizované investície sa prejavia v hospodárskom, spolocenskom, environmentálnom a kultúrnom rozvoji hranicného regiónu prostredníctvom podpory spolocných projektov, iniciatív a verejnej intervencie. V snahe celit novým globálnym výzvam, využívat nové globálne príležitosti a vyrovnat nerovnosti v rámci danej oblasti, sa program bude sústredit na budovanie integrovaného, otvoreného regiónu prostredníctvom využívania odlišných faktorov a stratégií rozvoja.

Na posúdenie špecifických vplyvov investícii programu sa použije súbor ukazovatelov. Tieto ukazovatele pokryjú rôzne oblasti vrátane hrubého domáceho produktu (HDP), vývozu, miery zamestnanosti a úrovne investícií, poctu projektov zameraných na obnovitelné zdroje energie, výskumu, vzdelávania a pod., a zlepšení v oblasti inovácie, ochrany životného prostredia a cestovného ruchu.

3. Priority

Operacný program je rozdelený podla nasledovných priorít:

Priorita 1: Vzdelávanie v regióne a hospodárska konkurencieschopnost [približne 43,6 % celkových financných prostriedkov]

Táto priorita sa orientuje na Lisabonskú agendu a zameriava sa na budovanie cezhranicného hospodárstva založeného na inováciách a znalostiach, pricom základ tejto stratégie tvorí kultúrne dedicstvo a sociálne zaclenenie. Hlavné oblasti zahrnajú: malé a stredné podniky (MSP) a spoluprácu pri výskume a technickom rozvoji (RTD); kultúrnu spoluprácu a spoluprácu v oblasti cestovného ruchu; vzdelávanie, kvalifikáciu a integráciu na trhu práce; a spolocenský rozmer integrácie, konkrétne sociálne a zdravotnícke služby.

Priorita 2: Dostupnost a udržatelný rozvoj [približne 46,6 % celkových financných prostriedkov]

Táto priorita odzrkadluje göteborské ciele udržatelného rozvoja a zameriava sa na rozvíjanie prirodzenej prítažlivosti regiónu ako aj jeho dostupnosti a infraštruktúry, založenej na princípe environmentálnej udržatelnosti. Hlavné oblasti zahrnajú: dopravu a dostupnost regiónu, udržatelný územný rozvoj a dobrú regionálnu správu, spoluprácu a spolocné riadenie chránených oblastí, a energetickú úcinnost, obnovitelné zdroje energie, ochranu životného prostredia a riadenie rizík.

Priorita 3: Technická pomoc v procese cezhranicnej spolupráce [približne 9,8 % celkových financných prostriedkov]

Technická pomoc bude poskytnutá na vykonávanie programu. Vyhradená je aj financná pomoc, ktorá pokryje výdavky na administratívu, monitorovanie, hodnotenie a kontrolu.

Finančné a technické informácie

Operačný program 'Rakúskom - Slovenskom'

Intervenčný typ

Operačný program

CCI č.

2007CB163PO003

Number of decision

C/2007/6517

Dátum schválenia - konečné

20/12/2007

Rozbor financií podľa prioritnej osi

Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Vzdelávanie v regióne a hospodárska konkurencieschopnosť 27 193 987 4 798 939 31 992 926
Dostupnosť a udržateľný rozvoj 29 117 987 5 138 468 34 256 455
Technická pomoc v procese cezhraničnej spolupráce 3 594 381 3 594 381 7 188 762
Celkom 59 906 355 13 531 788 73 438 143