Príjemcovia prostriedkov v rámci politiky súdržnosti Európskej únie

EÚ musí byť transparentná pri míňaní verejných financií. V tejto mape sú priame odkazy na zoznamy príjemcov prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Prepojenia odkazujú na internetové stránky, ktoré spravujú jednotlivé členské štáty, ktoré musia podľa pravidiel upravujúcich použitie finančných prostriedkov na roky 2014 – 2020 (nariadenie EÚ 1303/2013) zverejniť meno príjemcu, názov činnosti a výšku pridelených finančných prostriedkov.

Ďalšie nástroje

 

Príjemcovia 2014-2020

Príjemcovia

x