Nová politika súdržnosti

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 navrhuje modernizovať politiku súdržnosti, hlavnú investičnú politiku EÚ a jeden z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity.

Ďalšie nástroje

 

Novinky

  Letné vydanie časopisu Panorama, ktoré je teraz k dispozícii na stiahnutie, sa pozerá do budúcnosti a hodnotí rozpočet navrhnutý Európskou komisiou na obdobie financovania 2021 – 2027. Okrem úvodného článku, v ktorom sa uvádzajú návrhy a to, ako snáď pomôžu pri reforme politiky súdržnosti, máme exkluzívny rozhovor s komisárkou Creţuovou, v ktorom sa uvádzajú najdôležitejšie vývojové trendy a ich odôvodnenie, a predstavujeme prvotné reakcie rôznych zainteresovaných strán v celej Európe.

  Zameriavame sa tentokrát na Írsko, ktoré v súčasnosti oslavuje 45 rokov členstva v EÚ. V rozhovore s ministrom verejných výdavkov Paschalom Donohoem a prostredníctvom výberu projektov preukazujeme, ako finančné prostriedky z EFRR pomohli Írsku stať sa inovačnejším a konkurencieschopnejším.

  Predstavujeme 21 finalistov tohtoročných ocenení Regiostars a ponúkame prehľad tém a podrobností nasledujúceho Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Bruseli. Takisto skúmame rôzne projekty kultúrneho dedičstva podporované z EFRR pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva a v sekcii Zachytené na kamere upriamujeme pozornosť na inovácie v Poľsku. Podávame správu o nedávnej konferencii o dobrej správe vecí verejných a prehľad rôznych iniciatív, ktoré pomáhajú pri budovaní administratívnych kapacít v celej EÚ, a sledujeme pokračujúce dobrodružstvá našich mladých európskych hviezd sociálnych médií, ktoré cestujú naprieč kontinentom v rámci projektu EU Road Trip. Sekcia projektov je venovaná návšteve Talianska, Francúzska a Bulharska.

  Panorama 65: Politika súdržnosti: smerom k inteligentnejšej budúcnosti

  Komisia dnes obnovuje iniciatívu Cesta k excelentnosti, aby aj naďalej mohla poskytovať cielenú podporu a odborné znalosti regiónom, ktoré zaostávajú v inovácii.

  Táto iniciatíva ešte pred začiatkom rozpočtového obdobia 2021 – 2027 pomôže regiónom rozvíjať, aktualizovať a zdokonaľovať ich stratégie pre inteligentnú špecializáciu – t. j. ich regionálne inovačné stratégie založené na špecifických oblastiach s konkurenčnými výhodami. Navyše vďaka nej budú môcť identifikovať primerané zdroje EÚ na financovanie inovačných projektov a nájsť si partnerov medzi regiónmi s podobnými silnými stránkami, aby tak vytvárali inovačné klastre.

  Cesta k excelentnosti nadväzuje na návrhy Komisie o budúcej politike súdržnosti a novom programe Európsky horizont a je v súlade s obnoveným programom Komisie pre výskum a inovácie. Ide o ďalší spôsob, ako Komisia pomáha regiónom Európy pripraviť sa na budúcnosť vďaka spoľahlivým inovačným stratégiám financovaným z fondov EÚ v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

  Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Inteligentná špecializácia nebola nikdy taká dôležitá, ako bude v období po roku 2020. Ak tieto stratégie v nasledujúcich rokoch majú naplniť svoj potenciál, potrebujeme dve veci: viac partnerstiev a väčšiu zodpovednosť – najmä v tých regiónoch, ktoré sú najviac pozadu. Táto iniciatíva pomôže pripraviť pôdu pre spoľahlivé inovačné stratégie v období po roku 2020.“

  Z iniciatívy, ktorú koordinuje Spoločné výskumné centrum, sa regiónom poskytnú štyri hlavné formy podpory:

  1. Komisia a externí odborníci pomôžu regiónom identifikovať priestor na zlepšenie ich stratégií pre inteligentnú špecializáciu, ich regionálnych inovačných systémov (kvalita verejného výskumu, efektívne prepojenie medzi podnikmi a vedeckou obcou a prostredie priaznivé pre podnikanie) a spôsobu, akým spolupracujú s inými regiónmi pri výskume a inováciách.
  2. Odborníci im zároveň pomôžu využiť všetky potenciálne zdroje financovania, ako je napríklad Európsky horizont, Digitálna Európa či fondy politiky súdržnosti, a kombinovať ich vďaka novým príležitostiam na súčinnosť, ktoré Komisia ponúka v návrhoch fondov EÚ na roky 2021 – 2027.
  3. Spoločné výskumné centrum pomôže identifikovať a napraviť konkrétne problémy, ktoré regiónom bránia v inovovaní, ako je napríklad nedostatočná interakcia medzi miestnymi podnikateľskými subjektmi a akademickou obcou alebo nízka účasť na súčasnom programe Horizont 2020.
  4. Spoločné výskumné centrum bude takisto zabezpečovať príležitosti na vytváranie sietí a semináre pre regióny, aby sa mohli stretávať a vymieňať si osvedčené postupy pri budovaní regionálnych inovačných stratégií. Tým sa uľahčí aj rozvoj partnerstiev zameraných na medziregionálne inovačné investície.

  Ďalšie kroky

  Obnovená iniciatíva začne toto leto a bude trvať dva roky. Regióny môžu vyjadriť záujem a zúčastňovať sa na nej tak, že sa zaregistrujú na platforme pre inteligentnú špecializáciu.

  Ďalšie informácie:

Ďalšie správy

Regionálny rozvoj a súdržnosť po roku 2020: nový rámec v skratke

Zameranie na päť investičných priorít, v ktorých má EÚ najlepšie predpoklady dosahovať výsledky

Investície EÚ v rokoch 2021 – 2027 bude stimulovať päť hlavných cieľov:

Investície do regionálneho rozvoja sa budú intenzívne zameriavať na ciele 1 a 2. Na tieto priority sa v závislosti od relatívneho bohatstva členských štátov pridelí 65 % až 85 % zdrojov EFRR a Kohézneho fondu

inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov;

prepojenejšia Európa so strategickými dopravnými a digitálnymi sieťami;

ekologickejšia bezuhlíková Európa vďaka implementácii Parížskej dohody a investíciám do transformácie energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene klímy;

sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti;

Európa, ktorá má bližšie k občanom vďaka podpore rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni a udržateľného rozvoja miest v celej EÚ.

Individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju

V rámci politiky súdržnosti pokračujú investície vo všetkých regiónoch, a to ešte stále na základe troch kategórií (menej rozvinuté, prechodné, rozvinutejšie regióny).

Metóda prideľovania finančných prostriedkov je ešte stále prevažne založená na HDP na obyvateľa. Doplnili sa nové kritériá (nezamestnanosť mladých ľudí, nízka úroveň vzdelania, zmena klímy a prijímanie a integrácia migrantov), ktoré lepšie odrážajú skutočné podmienky. Z osobitnej podpory EÚ budú mať aj naďalej prospech najvzdialenejšie regióny.

Politika súdržnosti ďalej podporí rozvojové stratégie riadené na miestnej úrovni a posilní postavenie miestnych orgánov pri riadení fondov. Posilnil sa mestský rozmer politiky súdržnosti, pričom 6 % prostriedkov EFRR sa vyčlenilo na udržateľný rozvoj miest a nový program budovania sietí a kapacít pre mestské orgány s názvom Európska mestská iniciatíva.

Jednoducho: kratšie, menej početné a jasnejšie pravidlá

80 opatrení na zjednodušenie politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027 PDF

Podnikom a podnikateľom využívajúcim podporu EÚ nový rámec ponúka menej byrokracie a jednoduchšie spôsoby nárokovania platieb vďaka zjednodušenému vykazovaniu nákladov. V záujme uľahčenia synergie teraz jednotný súbor pravidiel zahŕňa 7 fondov EÚ implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“). Komisia takisto navrhuje menej prísne kontroly pri programoch s dobrými výsledkami, častejšie využívanie vnútroštátnych systémov a rozšírenie zásady „jedného auditu“ s cieľom zabrániť duplicite kontrol.

Pružnejší rámec

Nový rámec spája potrebnú stabilitu pri investičnom plánovaní s primeranou úrovňou rozpočtovej pružnosti na zvládanie nepredvídaných udalostí. Preskúmanie v polovici obdobia ukáže, či sú na posledné dva roky obdobia financovania v programoch potrebné zmeny, a to na základe nových priorít, výkonnosti programov a najnovších odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

V určitých medziach bude možné v rámci programov vykonávať prevody zdrojov bez toho, aby bol potrebný formálny súhlas Komisie. Osobitné ustanovenie uľahčuje v prípade prírodnej katastrofy mobilizáciu finančných prostriedkov EÚ už od prvého dňa.

Silnejšie prepojenie medzi Európskym Semestrom a správou hospodárskych záležitostí Únie

Politika súdržnosti podporuje reformy v prospech priaznivého investičného prostredia, v ktorom môžu podniky prosperovať. Zabezpečí sa úplná komplementárnosť a koordinácia s novým, rozšíreným programom na podporu reforiem.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny formulované v kontexte európskeho semestra sa v priebehu rozpočtového obdobia zohľadnia dvakrát: na začiatku pri navrhovaní programov politiky súdržnosti a počas preskúmania v polovici obdobia. V záujme ďalšieho stanovenia správnych podmienok pre rast a tvorbu pracovných miest pomôžu nové „základné“ podmienky odstrániť prekážky brániace investíciám. Ich uplatňovanie sa bude monitorovať počas celého rozpočtového obdobia.

Viac príležitostí pre synergiu v rámci rozpočtových nástrojov EÚ

Jednotný súbor pravidiel týkajúci sa fondov politiky súdržnosti a Fondu pre azyl a migráciu umožní budovanie miestnych stratégií integrácie migrantov podporovaných zo synergicky využívaných zdrojov EÚ. Fond pre azyl a migráciu bude zameraný na krátkodobé potreby migrantov po ich príchode, zatiaľ čo politika súdržnosti podporí ich sociálne a profesionálne začlenenie. Nad rámec jednotného súboru pravidiel sa uľahčí synergia s inými nástrojmi EÚ, ako sú spoločná poľnohospodárska politika, Európsky horizont, program LIFE alebo Erasmus+.

Interreg: odstránenie cezhraničných prekážok a podpora medziregionálnych inovačných projektov

Medziregionálna a cezhraničná spolupráca sa uľahčí tým, že regióny dostanú novú možnosť využívať časti vlastných pridelených finančných prostriedkov na financovanie projektov kdekoľvek v Európe spoločne s inými regiónmi.

Nová generácia programov medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce (Interreg) pomôže členským štátom prekonávať cezhraničné prekážky a rozvíjať spoločné služby. Komisia navrhuje vytvorenie nového nástroja pre pohraničné regióny a členské štáty usilujúce sa o zosúladenie svojich právnych rámcov s názvom Európsky cezhraničný mechanizmus.

V nadväznosti na úspešné pilotné opatrenie z obdobia 2014 – 2020 navrhuje vytvorenie medziregionálnych inovačných investícií. Regióny so zodpovedajúcimi aktívami v oblasti inteligentnej špecializácie budú mať väčšiu podporu pri budovaní celoeurópskych klastrov v prioritných sektoroch, ako sú veľké dáta, obehové hospodárstvo, vyspelá výroba alebo kybernetická bezpečnosť.

Prísnejšie pravidlá pre lepšiu výkonnosť investícií EÚ

Všetky programy budú mať výkonnostný rámec s kvantifikovateľnými cieľovými hodnotami (počet vytvorených pracovných miest alebo dodatočný prístup k širokopásmovému pripojeniu). Nový rámec zavádza výročné preskúmanie výkonnosti vo forme politického dialógu medzi orgánmi zodpovednými za programy a Komisiou. Výkonnosť programov sa bude posudzovať aj počas preskúmania v polovici obdobia. V záujme transparentnosti a aby mohli občania sledovať dosiahnutý pokrok, musia členské štáty každé dva mesiace nahlasovať všetky údaje o implementácii a platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti sa bude automaticky aktualizovať.

Intenzívnejšie využívanie finančných nástrojov

Značné medzery v investíciách sa nedajú riešiť len grantmi. Môžu sa efektívne doplniť finančnými nástrojmi, ktoré majú pákový efekt a sú bližšie trhu. Členské štáty budú môcť dobrovoľne previesť časť svojich zdrojov v rámci politiky súdržnosti do nového, centrálne riadeného fondu InvestEU, aby mali prístup k záruke z rozpočtu EÚ. Uľahčilo sa kombinovanie grantov a finančných nástrojov a nový rámec obsahuje aj osobitné ustanovenia na prilákanie väčšieho objemu súkromného kapitálu.

Intenzívnejšie komunikačné úsilie s cieľom zlepšIť viditeľnosť politiky súdržnosti

Aby bola Európa čoraz bližšie k občanom, kladie sa väčší dôraz na potrebu lepšie informovať o pozitívnych výsledkoch politiky súdržnosti. Členské štáty a regióny rozšírili požiadavky v oblasti komunikácie, ako je organizácia podujatí pri príležitosti otvorenia veľkých projektov financovaných zo zdrojov EÚ a vypracovanie plánov kampaní v sociálnych médiách.

Zároveň sa zjednodušila komunikácia o projektoch financovaných zo zdrojov EÚ. Na všetky rozličné fondy EÚ sa vzťahuje jednotné označenie, o všetkých dostupných finančných prostriedkoch pre podniky informuje jeden portál a Komisia prevádzkuje jednotnú databázu projektov.

Turné po hlavných mestách

Viac o návrhoch Komisie sa dozviete: